halkbank tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin

Zorunlu Mali Sorumluluk

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Nedir?

"Serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyetini ifa ederken sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlayan zorunlu bir sigorta türüdür.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası;

  • Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için, sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından,
  • Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı, sigorta ettiren sıfatıyla kurumları tarafından,
  • Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri tarafından, yaptırılır.

Teminatları Nelerdir?

  • Hastaya verilebilecek maddi zararlar 
  • Hastaya verilebilecek manevi zararlar
  • Yargılama giderleri(Dava sonucuna göre yargılama giderleri  ve avukatlık ücretleri)

Teminat Tutarları Nelerdir?

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarları risk grubu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
 

Risk Grubu Azami Teminat Tutarı(TL)
I.Grup 200.000
II.Grup 400.000
III.Grup 600.000
IV.Grup 800.000

Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz.


Detaylı bilgi için tıklayınız.