İnternet Şubesi Bireysel Kurumsal
EN

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, özel anlaşma yapılan SGK anlaşmalı kurumlarda ve poliçe özel şartları dahilinde, SGK’dan onay alınan işlemler için kurumun sigortalıdan talep ettiği fark ücretinin  tamamlanması amacıyla oluşturulmuş bir sigorta ürünüdür.SigorTam Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sigortalıların hastalanmaları ve/veya bir kaza sonucu yaralanmaları halinde oluşacak sağlık harcamaları, SGK anlaşmalı hastanelerde poliçe özel şartları ve teminat limitleri dahilinde karşılanmaktadır.

Yatarak Tedavi Teminatı Nedir?

Yatarak tedavi teminatı, sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen, tıbben gerekli olan cerrahi yatışlar ve/veya dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi giderleri, sünnet ile sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık giderleri ve küçük müdahale giderlerinin poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde karşılanmasını kapsar.Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir refakatçi giderleri bu teminattan karşılanır. Yatarak tedavi giderleri devam ederken poliçenin bitmesi ve yenilenmemesi durumunda ilgili tüm masraflar poliçe bitiş tarihinden itibaren 10 gün süreyle poliçe özel ve genel şartları doğrultusunda teminat kapsamındadır.Bu teminatın kullanılabilmesi için sigortalının anlaşmalı kurum kitapçığında yer alan SGK ile anlaşmalı bir özel hastanede, sigorta şirketinin anlaşması olan branşlarda ve SGK ile anlaşmalı bir doktora tedavi olması; ayrıca tedavi talep edilen rahatsızlığın sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması gerekmektedir. Anlaşmalı kurum bulunmayan illerde yatarak tedavi 10.000 TL limit dahilinde ve işlem başına maksimum 1,5 SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) olarak ödenir.

Ayakta Tedavi Teminatı nedir?

Ayakta tedavi teminatı, sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin doktor muayenesi, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve ileri tanı yöntemleri ile fizik tedavi teminatlarından oluşur.Bu teminatın kullanılabilmesi için sigortalının anlaşmalı kurum kitapçığında yer alan SGK ile anlaşmalı bir özel hastanede, sigorta şirketinin anlaşması olan branşlarda ve SGK ile anlaşmalı bir doktora tedavi olması; ayrıca tedavi talep edilen rahatsızlığın sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması gerekmektedir. Anlaşmalı kurum bulunmayan illerde ayakta tedavi 1.500 TL limit dahilinde ve işlem başına maksimum 1,5 SUT olarak ödenir.Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesinde anlaşmalı kurumlar dışında yapılan muayene sonrası oluşabilecek tetkik ve/veya tedaviler, Türkiye Sigorta A.Ş. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası anlaşmalı kurumlarında yapılsa dahi poliçede belirtilen “anlaşmasız kuruluş tedavi limitleri” dahilinde ödenir. Ayakta tedavi teminatı poliçe dönemi içerisinde azami 10 kez kullanım ile sınırlıdır.

Diğer Teminatlar Nelerdir?

Acil durum tedavi giderleri: Teminat kapsamında olan bir riskin gerçekleşmesi sonucunda sigortalıya ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya sigortalının başka bir sağlık kuruluşuna nakledilmesi halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilebileceği, bu nedenle sigortalının daha fazla zarar görmemesi için tedavinin hemen başlatılmasının gerekli olduğu, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda anlaşmasız kurumlarda yapılan sağlık giderlerini kapsar. Acil durum tedavi giderleri anlaşmasız kurumlarda, poliçe dönemi içerisinde yatarak tedavi teminatı 10.000 TL, ayakta tedavi teminatı 1.500 TL limit dahilinde ve işlem başına maksimum 1,5 SUT olarak ödenir.Ambulans teminatı: Teminat kapsamında olan bir riskin gerçekleşmesi neticesinde, sonucunda ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya sigortalının başka bir sağlık kuruluşuna nakledilmesi halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilebileceği, bu nedenle sigortalının daha fazla zarar görmemesi için tedavinin hemen başlatılmasının gerekli olduğu, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri acil durumlarda anlaşmalı kara ambulansı giderlerini kapsar.Fizik Tedavi Teminatı: Hekim tarafından belirtilen fizik tedavi seansları ve rehabilitasyon giderleri yıllık 1.500 TL limiti dahilinde ödenir.

*SUT: Sağlık Uygulama Tebliği