halkbank kktc zaman aşımına uğrayan mevduat emanet ve alacaklar
Mevduat, Emanet ve Alacaklar

KKTC Zaman Aşımına Uğrayan

KKTC Zaman Aşımına Uğrayan Mevduat, Emanet ve Alacaklar

Mevduat ve Zamanaşımına İlişkin Tebliği’nin Zamanaşımı konulu 4. kısmına göre, Bankaların nezdinde bulunan her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan, zamanaşımı süresi sonuna kadar işleyecek faizleri de dâhil olmak üzere, hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar.  Buna istinaden 2021 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesi, 15 Haziran 2022 tarihine kadar Bankamız internet sitesinde ilan edilecektir.

Merkez Bankası'na devredilen mevduat, emanet ve alacaklardan, Aralık ayı itibarı ile yürürlükte bulunan aylık asgari ücretin, faiz ve kar payları ile %10 (yüzde on)’unu aşmayanlar Merkez Bankası tarafından, Haziran ayı sonunda Fon’a devredilir ve Fon tarafından gelir kaydedilir. Aralık ayı itibarı ile yürürlükte bulunan aylık asgari ücretin %10 (yüzde on)’unu aşanlar ise Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de ilân edilir ve Merkez Bankası'nın internet sayfasında bir yıl süre ile yayınlanmaya devam edilir. Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan mevduat, emanet ve alacaklar Merkez Bankası tarafından Fona devredilir ve Fon tarafından gelir kaydedilir.

Müşterilerimize duyurulur.

2021 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayan  mevduat, emanet ve alacaklara ait sorgulama yapmak için lütfen gerekli alanları doldurunuz.


Ad Soyad