halkbank çevre ve enerji

Çevre ve Enerji

Çevre ve Enerji

Entegre Yönetim Sistemi

Halkbank, iklim değişikliğinin ve etkilerinin farkındadır. Bu farkındalıkla ve faaliyetlerini sorumlu bir şekilde yürütmenin bilinciyle iklim değişikliği ile mücadelede öncü rol olmayı hedeflemektedir. Faaliyetlerinden kaynaklı çevresel etkilerini azaltmayı hedeflemekte ve Sürdürülebilir Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında gelişen teknolojiyle birlikte yeni projeler hayata geçirmektedir.

Bankamız, 2013 yılından bu yana karbon ayak izini hesaplamakta ve azaltım stratejileri geliştirmektedir. Bankamız geçmiş yıllarda sahip olduğu vizyonunu daha da ileriye taşıyarak çevresel etkileri en aza indirmek, enerji tüketimlerini azaltmak ve standart bir yapı kurmak amacıyla 2016 yılının son çeyreğinde TE EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sisteminden oluşan Entegre Yönetim Sistemini banka yapısı ve çalışma süreçlerine entegre etmiştir. Bu konuda iç denetim, hedef ve uygulamalar için çevre ve enerji prosedürleri oluşturulmuş, bağımsız dış denetim sonrası Bankamız belgelendirilmeye hak kazanmıştır.

Halkbank, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurup ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile entegre eden ilk Türk bankasıdır.

Amacı

Bu çerçevede Halkbank; politikalarını, çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli olarak gözden geçirmeyi, iyileştirmeyi; enerji, su gibi kaynak tüketimlerini, faaliyetleri sonucunda oluşan atıkları kontrol altına alarak azaltmayı ve faaliyetlerinden kaynaklı oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmayı amaçlamakta ve taahhüt etmektedir. Her yıl yapılacak olan iç tetkik sonuçlarına bağlı olarak da Entegre Yönetim Sistemleri sürekli iyileştirilecektir.

Enerji ve Doğal Kaynak Yönetim Sistemi

Sürdürülebilir Yönetim Sisteminin bir parçası olarak tüm enerji ve doğal kaynak tüketimlerinin merkezden sistemsel olarak anlık izlenmesi ve yönetilmesi için “Enerji ve Doğal Kaynak Yönetim Sistemi” projesine başlanmıştır. Bu projenin sürdürülebilirlik çalışmalarına ve enerji yönetimi konusunda tüm paydaşlara örnek teşkil edecek bir proje olmasını hedeflemektedir. Aynı zamanda bu projenin Endüstri 4.0’ın bankacılık sektöründe uygulanacak bir ilk ve gelecek nesillere de ışık olması yönünde çalışılmaktadır.

Katkıları

Tüm hizmet lokallerine yayılan bu sistemle beraber, doğru veriler ışığında daha az enerji tüketimi için verimlilik artırıcı projeler hayata geçirilebilecektir. Sürdürülebilir Yönetim Sistemi ile, sürdürülebilirliğin banka içindeki farkındalığının artırılması, içselleştirilmesi ve çalışanların bu yöndeki bilgi ve kapasitelerini yeni gelişimler doğrultusunda güçlendirilmesi için eğitimlere devam edilmesi, banka faaliyetlerinden kaynaklı emisyon ölçüm ve karbon ayakizi hesaplamalarını sistemsel hale getirerek operasyonel verimliliğin artırılması, böylelikle Halkbank’ın çevresel ve sosyal duyarlılığının kurumsal kültürünün bir parçası haline gelmesi amaçlanmaktadır.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası

Sıfır Atık

Halkbank, 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren SIFIR ATIK yönetmeliği gerekliliklerine tüm hizmet birimlerinde uyum sağlamış, belgelendirilmek için müracaatlarını tamamlamıştır. Belge denetimleri devam etmekte olup denetimleri tamamlanan hizmet birimleri için Sıfır Atık Belgeleri alınmıştır.

Sürdürülebilirlik, Çevre ve politikalarının ana hedefi çerçevesinde Halkbank, emisyon azaltım performansını sürekli geliştirmek, enerji verimliliğini artırarak enerji tüketimlerini azaltmak ve faaliyetlerinden kaynaklı atıklarını en aza indirmek için çalışmaktadır.

Katkıları

2015 yılından bu yana şubeler ve hizmet noktalarında, aydınlatma armatürlerinin LED ile değişimi, bazı operasyonel işlemlerin sistemler üzerinden yönetilir hale getirilmesi gibi çalışmalarla 3 milyon kWh’in üzerinde elektrik tasarrufu ve basılı iletişim araçlarının elektronik hale getirilmesi, kağıtsız bankacılık uygulamalarının yaygınlaştırılması gibi banka iş süreçlerinde yapılan operasyonel ve sistemsel iyileştirmelerle yaklaşık 392 ton kâğıt tasarrufu sağlanmıştır.  Yapılan bu çalışmalarla 2015 yılından bu yana yaklaşık 1783 ton CO2e emisyonu azaltılmıştır. Bu dönem içerisinde Halkbank’ın faaliyet gösterdiği bina sayısı %6 artarken, kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarının toplamı %5 azalmıştır.

Bankanın en geniş katılımlı toplantısı olan ve geleneksel hale gelen Halkbank Yöneticiler Toplantısı etkinlikleri 2015 yılından beri PAS 2060 standardında Karbon Nötr olarak gerçekleştirilmektedir. Karbon Nötr olarak gerçekleştirilen bu etkinlerde bugüne kadar toplam 3271 tCO2e karbon emisyonu, karbon senedi alınarak nötrlenmiştir.

Halkbank,  hem kendi faaliyetlerinden kaynaklı hem de finanse etmiş olduğu projelerden kaynaklı çevresel etkileri izlemekte ve sonuçlarını paydaşları ile toplantı, eğitim, duyuru ve kamuya açık raporlarla sürekli olarak paylaşmaktadır. Paylaşımlar, Sürdürülebilirlik Komitesine bağlı tam zamanlı çalışan bölümler koordinasyonunda yapılmaktadır.

Halkbank, 2019 yıllarında çevresel olumsuz etki nedeniyle herhangi bir kural ihlalinde bulunmamış ve ceza almamıştır.