TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi (Halkbank) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla hazırlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bu bilgilendirme metni ile amacımız; kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en doğru şekilde bilgilendirmektir.

Halkbank, kişisel verilerinizin Kanuna uygun olarak toplanmasını, saklanmasını, paylaşılmasını ve gizliliğinin sağlanmasını temin etmek amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

I. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amacı

Kişisel verileriniz, Halkbank tarafından aşağıda açıklanan kapsamda Kanunun 4. maddesinde belirtilen ilkeler, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde toplanmakta ve işlenmektedir;

 • Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun gibi Bankamızın tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Mali Suçları Araştırma Kurulu, Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, T.C. Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği, Hazine Müsteşarlığı gibi resmi, idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerine uyulması,
 • Bankacılık faaliyetlerinin Banka prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • Sözleşmeye dayalı ilişki kapsamında sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğinin yerine getirilebilmesi,
 • Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca müşterimizi tanımamız konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere mesleğiniz, gelir durumunuz, Bankamızda işlem yapma amacınız gibi bilgilerinizin kaydedilmesi,
 • Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması,
 • Elektronik (SWIFT, internet/mobil bankacılık, Genel Müdürlük Birimleri, Şubeler, ATM’ler, internet şubesi, çağrı merkezi gibi diğer tüm hizmet birimleri ve kanalları aracılığıyla) veya kâğıt ortamında gerçekleştirilecek işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında aracılık ettiğimiz ve acente sıfatıyla sunabileceğimiz ürün ve hizmetlerde kullanılması,
 • İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası,
 • Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetinin temini ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sosyal medya üzerinden yapılan talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi,
 • Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Bankamızın hizmet birimleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi,
 • Bankamızın taraf olduğu soruşturma dosyası, dava ve icra takiplerinin yürütülmesi, hukuki danışmanlık alınması,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetlenmesi ve uygulanması,
 • İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle ve Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında Bankamız hizmet birimlerinde ve ATM’lerinde kamera görüntülerinin kaydedilmesi.

Ayrıca, müşterimiz olmasanız dahi, bankacılık mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilebilmesi amacıyla Bankamızca kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir risk grubu oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra, risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenir.

II. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, Bankamızın hukuki yükümlülükleri sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., BDDK, SPK, GİB, VDK, TBB, TBB Risk Merkezi gibi kamu tüzel kişileri ve kurumları, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, T.C. Merkez Bankası ve talep gelmesi halinde bankalardan müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili diğer resmi ve idari mercilere 6698 sayılı Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır.

Ayrıca, kişisel verileriniz Bankamız ile akdetmiş olduğunuz sözleşmenin ifası amacıyla Bankamız uygulamalarının gerektirdiği ölçüde ve mevzuat çerçevesinde, bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız üçüncü taraflar, işbirliği yapılan kuruluşlar, program ortakları gibi finansal kuruluşlar, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz, Bankacılık Kanunu madde 73/4’te düzenlenen finansal kuruluşlar, yurt içi, yurt dışı hizmet birimlerimiz ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca, size daha iyi hizmet verebilmek, yeni ürün ve hizmetlerimizi tanıtabilmek, size özel ürün ve hizmet sunabilmek amacı ile bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz ve diğer üçüncü taraflar ile rızanızın bulunması durumunda ve rızanız kapsamında paylaşılmaktadır.

III. Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz; Halkbank Genel Müdürlüğü, Bölge Koordinatörlükleri, Şubeler, ATM’ler, internet şubesi, mobil veya dijital uygulamalar, sosyal medya, çağrı merkezi, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketler, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, KKB, BKM, internet sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, üye işyeri POS’ları, üye işyerleri ads Bankamızın sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla otomatik ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Başta Bankacılık Kanunu olmak üzere, BDDK düzenlemeleri ve bankacılık sektörünü düzenleyen ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere, Bankamızla yapmış olduğunuz bankacılık hizmetleri sözleşmesine, diğer ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler kapsamında, Özel nitelikli kişisel veri kapsamında yer almayan kişisel verileriniz Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine; bu hukuki sebeplere dayandırılamayan durumlarda Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebine,

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz Kanunun 6. Maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine; kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayandırılamayan durumlarda Kanunun 6. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebine,

Sağlık verileriniz Kanunun 6. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

IV. Kişisel Verilerin Saklanması 

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

V. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine dair aşağıdaki haklarınızı, Bankamıza yapacağınız bir taleple kullanabilirsiniz. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda; Halkbank talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Halkbank tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun bu ücretlerde değişiklik yapması halinde, Kurulun yayımlayacağı ücret tarifesi uygulanacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olan Halkbank Genel Müdürlüğüne veya şubelerine verebilirsiniz. Başvuru formuna halkbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı hbkvk@halkbank.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz. 

KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı halkbank.muhaberat@hs03.kep.tr adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi iletilmemesi durumunda, Halkbank tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Halkbank kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle; başvurunuzun, talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla, 

Türkiye Halk Bankası A.Ş.