Halkbank Türkiye'nin en karlı ve verimli Bankası

Halkbank Türkiye'nin en karlı ve verimli Bankası

1938 yılında kurulan ve 75 yılı geride bırakan Halkbank ülke ekonomisine desteğini kesintisiz sürdürüyor. Banka yönetimi tarafından, son dönemde bazı basın kuruluşlarınca banka faaliyetlerine yönelik yapılan yanıltıcı yönde haberlerin karşılık bulmadığı ve bankanın gösterdiği performansla farklılığını ortaya koymaya devam ettiği ifade edildi. Faaliyetlerinin artarak devam ettiğini ve son dönemde müşteri sayısında izlenen artıştan  memnuniyet duyduğunu belirten Banka yönetimi, uluslararası önemli kurumsal yatırımcıların da bu dönemde hisselerini artırma yönünde aldıkları kararların banka yönetimine verilen desteğin açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Büyüme ve kârlılık açısından Türkiye’nin en başarılı finansal kuruluşlarından biri olan ve  2008 yılından itibaren Avrupanın en hızlı büyüyen Bankası olan Halkbank, 2013’ün ilk 9 aylık finansal sonuçlarına göre 2 milyar 10 milyon TL kâr elde etti.

Banka, son 9 yılda ortalama yüzde 25,2 özkaynak kârlılığı elde ederek yüzde 16,8 olan sektör ortalamasının üzerinde gerçekleştirdiği karlılık oranı ile erişilmesi zor bir başarıya imza attı. Eylül 2013 sonuçlarına göre Halkbank’ın özkaynak kârlılığı yüzde 21 düzeyinde gerçekleşti.

Sektörün açık farkla üzerinde ve sürdürülebilir özkaynak karlılığına sahip Halkbank’ın geçen yıllar süresince elde ettiği başarılar uluslararası kuruluşlar tarafından da yakından takip edildi. The Banker Dergisi’nin Temmuz 2013 sayısında yer alan “En Büyük 1000 Banka”listesinde Türkiye’deki bankalar arasında özkaynak karlılığı ve aktif karlılığı açısından birinci sıraya yerleşen Halkbank, aynı analizde Batı Avrupa bankaları içerisinde  ise üçüncü sırada yer aldı. Financial Times gazetesinin Mart 2013 tarihli raporunda yer alan “Gelişen Piyasalar 500” listesinde de 91 basamak birden yükselen Banka, 157. sıraya yerleşti.

2001 yılında 10.7 milyar TL görev zararı olan Halkbank bilanço dönüşümünü tamamlayarak izleyen yıllar içinde Türkiye Cumhuriyeti Hazinesine vergi ve temettü kapsamında 15.3 milyar TL kaynak aktarmıştır. Bankanın göstermiş olduğu gelişime ait bazı önemli veriler aşağıda yer alan tabloda belirtilmektedir.

HALKBANK (Milyon TL) 2002 2010 Eyl.13
Toplam Aktif 17.409 72.942 128.480
Nakdi Krediler* 1.198 43.559 78.864
Kurumsal 963 28.523 47.252
Esnaf 153 3.669 8.997
Bireysel 82 11.367 22.615
Takipteki Krediler (Brüt) 1.141 1.758 2.134
Takipteki Krediler/ Toplam Krediler (%) 48,79 3,88 2,64
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 113 740 1.965
Mevduat** 11.467 54.587 90.118
Özkaynaklar 1.827 7.445 13.162
Kâr 594 2.010 2.010

Eyl.13-2002 Kat Artış
2010-Eyl.13 % Artış
6,4 76,1
64,8 81,1
48,1 65,7
57,8 145,2
274,8 98,9
0,9 21,4
- -
16,4 165,6
6,9 65,1
6,2 76,8
2,4 -

 *Reeskontlar ve Net takip hariçtir
**Reeskontlar hariçtir.

Finansal Krizlerin Güvenli Limanı

Yaşanan küresel krizlerde finansal sistemin kredi genişlemesi konusunda çekingen kaldığı dönemlerde Halkbank sunduğu finansal hizmetlerden taviz vermeyen ender bankalar arasında yer aldı. Özellikle 2008 ve 2009 yıllarında önemli ölçüde hissedilen, çok sayıda finansal kuruluşun yok olduğu ve hala bir takım yan etkilerinin devam ettiği son finansal krizden ülkemizin yara almadan çıkmasında Halkbank'ın önemli katkısı olmuştur. Bankacılık sektörünün 2009’da kullandırdığı nakdi krediler yüzde 6,9 artarken Halkbank, yüzde 26,4 artış sağlamış ve sektördeki nakit kredi artışının yüzde 26,3’ünü tek başına kaydetmiştir. Eylül 2008 - Eylül 2009 döneminde ise sektördeki 14.6 milyar TL kredi artışının yüzde 41'ini Halkbank gerçekleştirmiştir. Sözkonusu dönemde sektörün kredi artışı yüzde 4 ile sınırlı kalırken Halkbank kredilerini yüzde 25 oranında artırmıştır.
Kredilere erişimde büyük ölçekli firmalara göre kısıtlı imkanlara sahip olan Esnaf ve Sanatkarın en büyük destekçisi Halkbank’ın son 11 yılda kredi kullandırdığı esnaf sayısı 101 binden 286 bine yükseldi. Esnaf ve sanatkarlara uygulanan faiz oranı ise yüzde 47 seviyesinden 2013 yılında yüzde 5 seviyesine indirildi. Halkbank sağladığı bu imkanlarla krize karşı görece kırılgan olan esnafın faaliyetlerini sürdürebilmesi yönünde önemli bir görev üstlendi.

Küresel ekonomik daralmanın etkisiyle Avrupa ülkeleri ile yapılan dış ticaretin azalması yeni ihracat rotalarının keşfedilmesi ihtiyacını beraberinde getirdi. Bu dönemde Halkbank daha önce ihracat imkanı sınırlı kalmış Irak, İran ve Kuzey Afrika ülkelerinde aktif olarak ihracatçılarımıza alternatif pazarlara erişim konusunda destek sağladı. Uluslararası piyasalarda sahip olduğu itibarı nedeniyle Halkbank, Türkiye’nin küresel dış ticaretten daha fazla pay alması yönünde tüm imkânlarını kullanmıştır.Bu kapsamda,  Halkbank’ın dış ticaret işlemlerinden aldığı pay 2005 yılındaki yüzde 1 düzeyinden 2012 yılsonunda yüzde 12 seviyesine yükseldi, son 5 yılda 142.2 milyar dolar tutarında dış ticarete aracılık hizmeti sağladı.

Kredi kalitesini koruyan en iyi bankalar arasında

Halkbank, son 10 yılda nakdi kredi toplamını 65 kat artırarak kredilerini 79 milyar TL'ye yükseltti. Bu süreçte takibe intikal eden kredi artışı oldukça sınırlı kaldı, Bankanın takipteki kredilerinin toplam kredilerine oranı yüzde 48,8’den yüzde 2,6 düzeyine geriledi. Sektörde bankalar takipteki alacaklarının önemli bir kısmını satarak bilançosundan çıkarırken , Halkbank kuruluşundan bugüne takipteki hiçbir alacağını satmadan ve devretmeden sektör ortalamasının altında bir takip oranı ile aktif kalitesini korudu. Bu gelişmelere ilave olarak 2001 yılında ve öncesinde takibe intikal etmiş alacaklar hariç tutulduğunda ise bankanın takipteki alacaklarının toplam kredilere oranı yüzde 2 düzeyinde izlenmektedir. Bankanın bu başarısı özellikle bankacılık konusunda uzman yerli ve yabancı analistler tarafından sektöre ilişkin hazırlanan raporlarda ve bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu raporlarında defalarca belirtildi.  Kamu sermayeli ve KOBİ alanında aktif olan bir bankanın göstermiş olduğu bu performans uluslararası yatırımcılar tarafından takdirle karşılandı ve örneğine az rastlanır bir başarı olduğu banka yönetimine ifade edildi. Bankanın tüm finansal verilerinin ve takipteki alacaklarının üçer aylık dönemler itibarıyla gelişiminin kamuya açıklanmaya devam edildiği ve isteyen herkesin bu karşılaştırmayı yapabileceği banka yönetimi tarafından belirtilerek, bilinçli olarak yapılan yanlı ve yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi gerektiği tekrar vurgulandı.

BİST tarihinin en büyük halka arzlarının mimarı

2007 ve 2012 yıllarında iki defa halka arz edilen Halkbank, her ikisinde de Türkiye Sermaye Piyasaları tarihinin en büyük, en başarılı arzlarını gerçekleştirdi. 2007’de 17,4 milyar TL talep toplanarak ve 2,5 milyar TL gelir elde edilerek gerçekleştirilen birincil halka arz o yıl yapılan halka arzlar arasında en başarılısı oldu. 2012 yılı Kasım ayında ikincil halka arzı gerçekleştirilerek hisselerinin yüzde 23,9’u daha halka arz edilen Halkbank, kendi rekorunu yineledi ve Hazine’ye 4,5 milyar TL ilave kaynak sağladı. Halka arzlarda elde edilen bu başarılarda uluslararası piyasalarda Halkbank’a duyulan güven ve yabancı yatırımcıların bankaya ilgisi etkili oldu. Yabancı fonlar Türkiye’nin ve Halkbank’ın geleceğine dair olumlu beklentilerle paylarını artırdı. Yabancı fonların Halkbank’ın halka açık hisselerindeki payları yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı.

Halkbank'ın piyasa değeri 2013 yılı içinde 27.3 milyar TL'ye ulaşırken yaşanan gelişmeler sonrası bugün 14.3 milyar TL seviyesinde izlenmektedir.

Global yatırım bankalarının Halkbank ile ilgili yaptıkları analizlerde ağırlıklı olarak bankanın hisse senedine yatırım yapılması tavsiyesi verdikleri ve yerel basında çıkan yanlı ve yanıltıcı haberlere rağmen banka hakkında alım yönünde tavsiye veren kuruluş sayısı Bankaya duyulan güvenin bir göstergesidir.

Bankanın 10 Mayıs 2007 tarihindeki ilk halka arzından bugüne kadar hisse senedi fiyat gelişimi ve temettü ödemeleri dikkate alındığında BİST'te işlem gören bankalar içinde yatırımcısına en fazla getiri sağlayan banka Halkbank oldu.

Finansal süpermarket olma yolunda

Hizmet ağı ve kalitesini iyileştiren Halkbank, ‘Halk’ markasına iştirakleriyle katkı sağlayarak müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor. Son dönemde kurulan Halk Faktoring, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. yanında 2011 yılında aileye katılan ve Makedonya’da faaliyet gösteren Halkbank A.D., Skopje  sayesinde hem müşterilerin farklı finansal araçlara ulaşması sağlandı hem de finansal anlamda olumlu sonuçlar elde edildi. Bağlı ortaklıklarının aktif büyüklüğü 2005 yılında 378 milyon TL iken, Eylül 2013 itibari ile 5 milyar 350 milyon TL düzeyine ulaşarak önemli bir gelişim gösterdi.

Halkbank bölgesel genişleme stratejisi doğrultusunda Balkanlar’daki yatırımlarını da sürdürüyor. Balkanlarda Makedonya’daki Halkbank A.D.’yi merkez alarak büyüyen Banka, bu ülkedeki şube sayısını 30’a çıkardı ve 2012 Aralık ayında Belgrad temsilciliğini faaliyete geçirdi.Halkbank, Sırbistan'da banka alımı konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Banka 2014 yılının ilk günlerinde Londra temsilciliğini de faaliyete geçirdi.

Halkbank, son 10 yılda sergilediği yüksek performanslı bu dönüşüm sayesinde tüm dünyanın ilgisini çeken ve yakından takip edilen bir finansal kurum haline geldi.