FATCA&CRS Bilgilendirme

1.FATCA Nedir?

FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act” – “Yabancı Hesapların Vergi Uyum Yasası”), ABD vatandaşları ile ABD vergi mukimlerinin vergiye tabi kazançlarının adil olarak vergilenebilmesi için, ABD dışındaki finansal kuruluşlara müşterilerinin ABD vatandaşlığını ve ABD vergi mükellefiyetlerini tespit etme ve bu kişilere ilişkin bazı bilgilerin ABD’ye raporlama yükümlülüğü getiren bir ABD yerel vergi kanunudur. Söz konusu Kanun’a uyum sağlanması amacıyla, ABD Hükümeti ile Türkiye arasında 29.07.2015 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması” imzalanmıştır. TBMM tarafından da onaylanan bu anlaşma 05.10.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşma’nın hükümleri gereği, söz konusu Kanun kapsamında bilgi değişimine konu olabilecek hususları tespit etmek amacıyla finansal kuruluşlarda hesap sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerden aşağıda yer alan bilgilerin temin edilmesi gerekmektedir. 

2.CRS Nedir?

CRS (“Common Reporting Standard” – “Ortak Raporlama Standartı”), kapsamdaki ülkelerin birbirleri arasında yapacakları bilgi değişimleri ile ülkelerin karşılaşacakları vergi kayıplarının önüne geçilmesini amaçlayan global bir bilgi değişimi düzenlemesidir. 2013 yılında gerçekleşen G-20 zirvesinde FATCA benzeri bir uluslararası otomatik bilgi değişimi gündeme gelmiş ve CRS Temmuz 2014’te OECD tarafından kabul edilmiştir. Bu düzenlemeyi uygulayacağını taahhüt eden ülkelerden biri olan Türkiye’deki finansal kurumların, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren düzenleme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekliliği Maliye Bakanlığı tarafından bildirilmiştir. 

3. FATCA ve CRS kapsamında Halk Bankası’nın sorumluluğu nedir?

Halk Bankası olarak sorumluluğumuz öncelikle ABD ile karşılıklı olarak yapılan ikili anlaşmaya ve OECD üye ülkesi olarak kapsamında yer aldığımız CRS düzenlemelerine tam uyum noktasında gerekli adımların atılmasıdır. FATCA mevzuatı kapsamında ABD vatandaşı müşterilerimiz ile CRS kapsamındaki ülkelerde vergi mükellefi olan müşterilerimizin raporlamaya konu olacak hesaplarının tespit edilmesi ve her iki mevzuat çerçevesinde belirlenen standartlar içinde raporlanacak bilgilerin yıllık olarak ilgili ülke resmi kurumlarına bildirilmesi de Banka olarak sorumluluğumuz altındadır.

4. Tüm bankalar raporlama yapmakla yükümlü müdür?

Evet. Türkiye Cumhuriyeti’nin ABD ile yaptığı ikili anlaşma ve OECD üye ülkeleri ile imzalamış olduğu çok uluslu anlaşmalar neticesinde raporlama sorumluluğu tüm bankalar için yasal bir yükümlülük haline gelmiştir. Bankalar ile birlikte FATCA ve CRS kapsamında finansal kuruluş olarak addedilen Türkiye’deki finansal kurumlar mevzuata uyum göstermekle yükümlü olup, uyum göstermeyen finansal kurumlar ile bu kurumların müşterileri uyumsuz olarak yerel ve uluslararası yaptırımlara tabi olabilecektir. 

5.Kimler raporlama kapsamına girmektedir?

ABD vatandaşı (ABD pasaportu olanlar, ABD’de vergi mükellefi olanlar ve Greencard sahipler) ile CRS’e uyumlu OECD üye ülkelerinde vergi mükellefi olan müşterilerimiz raporlama kapsama girecektir. Ayrıca, Bankamızca talep edilen bilgi ve belgeleri vermeyi reddeden müşteriler de her iki düzenlemeden etkilenebilecektir.

6. Hangi bilgiler raporlama kapsamına girmektedir?

ABD vatandaşı müşterilerimiz ile CRS kapsamındaki ülkelerde vergi mukimi olan müşterilerimizin adı-soyadı, adresi, doğum tarihi, vergi mukimi olduğu ülke(ler), bu ülke(ler)deki vergi kimlik numaraları ve raporlamaya konu hesapları var ise bu hesaba ilişkin bilgileri raporlanacaktır. 

7. Hangi hesaplar raporlama kapsamında değerlendirilecektir?

Raporlama kapsamında değerlendirilecek müşterilerimizin bankamız nezdinde sahip oldukları mevduat hesapları, yatırım hesapları ile saklama hesapları raporlamaya konu olacaktır. Bu hesaplardaki yıl sonu bakiyeleri ile ilgili raporlama yılı çerisinde bu hesaplara yapılan brüt ödemeler hesap sahibinin mukimi olduğu ülkeye yıllık olarak raporlanacaktır. 

8.İlk raporlama ne zaman yapılacaktır?

CRS kapsamında ilk raporlama 2017 yılına ilişkin olup, finansal kurumlar tarafından 30 Haziran 2018 tarihinde Gelir İdaresi’ne yapılacaktır. FATCA’ya ilişkin ikinci mevzuat çalışmaları halen devam etmekte olup, ilk raporlamanın ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmamıştır. Ancak, yapılacak olan ilk raporlamada hem 2014, hem 2015 hem de 2016 yılı bilgileri raporlamaya konu edilecektir. Raporlamanın 2018 yılında yapılması halinde de 2017 yılına ilişkin bilgilerin dahil edilmesi gerekecektir.

9. Müşterilerimizin sorumlulukları nelerdir?

Yeni müşterilerin kabulü sürecinde Bankamız tarafından ilgili mevzuatlar çerçevesindeki sorumluluklarımız neticesinde bazı belge ve bilgiler talep edilecektir. FATCA ve CRS kapsamında talep edilen bu beyanların temin edilememesi veyahut mevcut müşterilerimizden talep edilen bilgi ve belgelerin sunulmaması durumunda söz konusu müşterilerimizin “uyumsuz” olarak sınıflandırılacak ve raporlama kapsamına dahil edilecektir. 

10.Raporlama kapsamındaki hesap sahiplerine stopaj uygulanacak mı? 

Bankamızın FATCA kapsamında stopaj uygulama yetkisi bulunmamaktadır. Uyumsuz finansal kurumların elde ettiği ABD menşeili gelirler üzerinden, ABD ve stopaj yapmaya yetkili kurumlarca stopaj uygulaması yapılabilir. Bankamız FATCA’ya tam uyum noktasında gerekli yükümlülüklerini yerine getirmiş olup, FATCA kapsamında uyumlu finansal kuruluş olarak sınıflandırılmaktadır. CRS kapsamında ise herhangi bir stopaj uygulaması bulunmamaktadır.