Kaydileştirilmeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Duyuru

06.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında,

“Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcıları Tazmin Merkezi’ne (YTM)intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM’nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bankamız pay senetleri,07.05.2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmeye başlamış olup ilgili Kanun maddesi gereğince, pay senetlerinin hak sahibi bazında kaydileştirme süresi 31.12.2014 tarihinde sona erecektir. Pay senetlerini fiziken elinde bulunduran hissedarların, herhangi bir hak kaybına maruz kalmamaları için, söz konusu pay senetlerini, 31.12.2014 tarihine kadar Bankamıza başvurarak kendi adlarına açılacak hesaplarda kaydileştirmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar teslim edilerek kaydileştirilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne intikal edecektir. Ayrıntılı bilginin, Finansal Muhasebe ve Raporlama Daire Başkanlığı nezdindeki Hissedarlar Birimi’nden edinilmesi mümkündür. Herhangi bir hak kaybına uğranılmamasını teminen konuyu önemle hatırlatırız.

Konu hakkında detay bilgi için:
0312 289 30 21
0312 289 30 27
0312 289 30 41
0312 289 30 05

Saygılarımızla,

T.Halk Bankası A.Ş.