halkbank surdurulebilirlik organizasyonu

Sürdürülebilirlik Organizasyonu

Sürdürülebilirlik Organizasyonu

Yönetim Kurulu ve Komitelerinin görev ve sorumlulukları bankamızın Esas Sözleşme’sinde 20-29 numaralı maddelerde düzenlenmiştir.

Bankamızdaki toplam Yönetim Kurulu üye sayımız dokuz olup, bu yöneticilerden üçü bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Bu çerçevede Yönetim Kurulu’nun %33,3’ü bağımsız üyelerden oluşmaktadır.

Bankamızın Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin biyografilerini buradan okuyabilirsiniz.

Banka Ana Sözleşmesi’nin 23. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret ödenir. Aylık ücreti oluşturan miktar, Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine Bankacılık Kanunu’ndaki sınırlar dahilinde kredi kullanma imkânı tanınmaktadır. Bankamızın üst yönetimine sağlanan ücret ve benzeri faydalar toplamı 31 Aralık 2020 itibariyle 11.431 bin TL’dir. (31 Aralık 2019: 10.308 bin TL)

Sürdürülebilirlik Komitesi Nedir?

Sürdürülebilirlik Komitesi, Halkbank’ın sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını koordine etmek amacıyla Yönetim Kuruluna bağlı çalışan bir organdır.

Organizasyon Yapısı

Komite başkanlığını bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yapar, başkan vekilliği görevini ise Yönetim Kurulu üyesi yerine getirir. Komite, bankamızın sürdürülebilirlik konusundaki gelişmesini izlemek ve yönlendirmek adına yılda en az dört defa toplanır.

Sürdürülebilirlik Komitesinin Görev ve Yetkileri

 • Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Sürdürülebilirlik Politikası”nın takibini ve uygulanmasını yapar.
 • Bankanın sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını koordine eder ve faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirir.
 • Sürdürülebilirlik konusunda banka faaliyetlerinin olası olumsuz etkilerini azaltmak için gerekli tespitlerde bulunur, ilgili birimlerle çalışma grupları oluşturur.
 • Bankamızın enerji yönetimi usul ve esaslarını belirler. Enerji yönetimine esas elde edilen verilerin sonuçlarını analiz eder, banka içinde ilgili birimlerle paylaşarak alınması gereken tedbirler için önerilerde bulunur, gerekli görülen hallerde kamuyu aydınlatıcı platformlara raporlama ve/veya açıklama yapar.
 • Sürdürülebilirlik alanında yasal yükümlülüğü olan ya da olmayan durumlarda banka için uygun altyapıyı hazırlar.
 • Halka açık bir banka olarak, kurumsal sürdürülebilirlik performansını üst seviyede tutmak ve korumak amacıyla gerekli faaliyetlerde bulunur ve buna yönelik banka içi düzenlemeleri koordine eder.
 • Sürdürülebilirlik alanında Banka genelinde gerçekleştirilen çalışmalar ve eksiklikler ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna görüş ve önerilerini bildirir.

Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeleri

 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan)
 Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan Vekili)
 Kredi Risk İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcısı
 Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı
 Operasyonel İşlemler ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
 Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı
 İnsan Kaynakları Grup Başkanı
 İç Sistemler Grup Başkanı
 Firma ve Proje Analiz Daire Başkanı
 Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı
 Uluslararası Bankacılık ve Finansal Kurumlar Daire Başkanı
 Şube Operasyonları Daire Başkanı
 Destek ve Satınalma Hizmetleri Daire Başkanı
 İnşaat Ekspertiz ve Gayrimenkul Yönetimi Daire Başkanı
 Bütçe ve Raporlama Daire Başkanı
 Kurumsal Mimari ve Ortaklıklar Koordinasyon Daire Başkanı
 Altyapı Yönetimi Daire Başkanı
 İnsan Kaynakları Daire Başkanı
 Risk Yönetimi Daire Başkanı
 Kurumsal İletişim Daire Başkanı


 Sürdürülebilirlik Organizasyon Yapısı

 

Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan Sürdürülebilirlik Komitesi almış olduğu kararları icra etmek, yapılan  çalışmaları kontrol ve takip ederek sonuçlandırmak ve sürdürülebilirlik alanındaki yeni gelişmeleri Komiteye raporlamak üzere  bir başkan ve altı üyeden oluşan Sürdürülebilirlik Koordinasyon Grubu kurulmuştur. Ayrıca, Sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütmek ve Sürdürülebilirlik Komitesine yeni çalışmalar sunmak üzere tam zamanlı çalışan bir bölüm müdürlüğü faaliyet göstermektedir.

Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan Sürdürülebilirlik Komitesi almış olduğu kararları icra etmek, yapılan  çalışmaları kontrol ve takip ederek sonuçlandırmak ve sürdürülebilirlik alanındaki yeni gelişmeleri Komiteye raporlamak üzere  bir başkan ve altı üyeden oluşan Sürdürülebilirlik Koordinasyon Grubu kurulmuştur. Ayrıca, Sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütmek ve Sürdürülebilirlik Komitesine yeni çalışmalar sunmak üzere tam zamanlı çalışan bir bölüm müdürlüğü faaliyet göstermektedir.

Sürdürülebilirlik Komitesi her yıl, Sürdürülebilirlik Koordinasyon Grubu başkan ve üyelerini seçer. 2021 yılı Sürdürülebilirlik Koordinasyon Grubu Başkanı Uluslararası Bankacılık ve Finansal Kurumlar Daire Başkanı olup, üyeleri Şube Operasyonları Daire Başkanı, İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Kurumsal İletişim Daire Başkanı, Uyum Daire Başkanı ve Dijital Dönüşüm Ofisi Daire Başkanıdır. Tam zamanlı çalışan Sürdürülebilirlik Uygulamaları, Çevre ve Enerji Yönetimi Bölüm yöneticisi de grubun asil üyesidir.

Sürdürülebilirlik Komitesi her yıl, Sürdürülebilirlik Koordinasyon Grubu başkan ve üyelerini seçer. 2021 yılı Sürdürülebilirlik Koordinasyon Grubu Başkanı Uluslararası Bankacılık ve Finansal Kurumlar Daire Başkanı olup, üyeleri Şube Operasyonları Daire Başkanı, İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Kurumsal İletişim Daire Başkanı, Uyum Daire Başkanı ve Dijital Dönüşüm Ofisi Daire Başkanıdır. Tam zamanlı çalışan Sürdürülebilirlik Uygulamaları, Çevre ve Enerji Yönetimi Bölüm yöneticisi de grubun asil üyesidir.

İşlevsel olarak Sürdürülebilirlik Komitesine bağlı olan Sürdürülebilirlik Uygulamaları, Çevre ve Enerji Yönetimi Bölümü, Operasyonel İşlemler ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde görev yapar.

Sürdürülebilirlik Uygulamaları, Çevre ve Enerji Yönetimi Bölümü 

 • Bankanın sürdürülebilirlik, enerji ve çevre politikalarının uygulanmasını, politikaların gelişimi için gerekli takip ve çalışmaların yapılmasını sağlar.
 • Banka sürdürülebilirlik raporunun hazırlanmasını, Banka faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesini, çalışanlarda sürdürülebilirlik bilinci oluşturulmasını ve bu bilincin kurum kültürü haline getirilmesini sağlar ve bu konuda Bankanın diğer birimleri ile çalışmaları koordine eder.
 • Banka enerji ve kaynak tüketimine ilişkin bilgilerin toplanmasını, değerlendirilmesini, raporlanmasını, Banka binaları enerji tüketim noktalarının izlemesini, enerji izleme sistemlerinin oluşturulmasını ve verimlilik artırıcı çalışmalar yapılmasını sağlar.
 • İç ve dış paydaşlara (CDP, BIST, Kamu, müşteriler vb.) raporlama yapılmasını, Banka karbon ayak izinin hesaplanmasını ve raporlanmasını sağlar.
 • Sürdürülebilirlik Komitesi raportörlüğü ile Komiteye bağlı Alt Koordinasyon Grubu üyeliğini yürütür.
 • Elektrik enerjisini tedarikçi firmadan satın alır ve yönetir.
 • Bankanın çevresel etkilerini değerlendirerek çevresel etkileri azaltıcı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar yapar.
 • Entegre yönetim sistemi kapsamında enerji ve çevre başlıklı ISO standartlarının uygulanmasını ve süreç yönetiminin yapılmasını ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında tüm gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlar.
 • Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, bu konuda Bankanın diğer birimleri ile çalışmaları koordine eder. En iyi uygulamaları Bankamıza aktararak sürdürülebilirlik temalı ürün, hizmet ve proje geliştirir. 
 • Bankamız birimlerince yapılan sürdürülebilirlik içeriğine sahip toplantılara iştirak eder.
 • Sürdürülebilirlik Komitesi ya da Sürdürülebilirlik Koordinasyon Grubu tarafından tevdi edilen görevleri yerine getirir.

Çalışma Grupları

Sürdürülebilirlik Komitesinin aldığı kararlar çerçevesinde. Banka içerisinde yapılacak sürdürülebilirlik konulu proje ve faaliyetleri yürütmek üzere Banka’nın ilgili birimlerinden katılımla çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grup üyeleri tam zamanlı çalışan bölümlerin koordinasyonunda proje ve faaliyetlerin tüm işlemlerini yerine getirir. Çalışmaların süreç ve sonuçları Komiteye raporlanır.

Entegre Yönetim Sistemi İç Tetkikçileri

Banka çalışma süreçlerine 2016 yılsonunda dâhil edilen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminden oluşan Entegre Yönetim Sistemi kapsamında Banka içi denetim ve kontrolleri gerçekleştiren ekiptir. İç tetkikçiler raporlamalarını düzenli olarak, Entegre Yönetim Sistemi prosedürleri çerçevesinde doğrudan Sürdürülebilirlik Komitesine yapar.