halkbank sürdürülebilir finans

Sürdürülebilir Finans

Sürdürülebilir Finans

Halkbank, iklim değişikliği ile mücadele amacıyla çeşitli ürün ve hizmetler sunmaktadır. Sunulan ürünler temel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının ve karbon emisyonunun azaltılmasına dönük yatırımların finansmanına yönelik olmakla birlikte, atık su arıtma tesisleri, ön arıtma tesisleri, çamur kurutma yatırımları, katı atık bertarafı, hava temizleme yatırımları, kötü koku önleyici yatırımlar, zararlı kimyasalların bertarafı gibi yatırımların finansmanını da içermektedir. Bu ürünlerin kredi süresi boyunca yarattığı çevresel etkileri izlenmekte ilgili kreditörlerlere raporlanmaktadır. Çevreye duyarlı yatırımları desteklemek ve öncü olmak politikasıyla Halkbank, kredi portföyü içinde çevre dostu yatırımların finansmanının artması için çalışmaktadır.

Halkbank bu ürünlerin desteklenmesi ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda bilinç düzeyinin arttırılması amacıyla ücretsiz danışmanlık hizmetleri sağlamış, banka personeli ve müşterilerine eğitimler vermiştir. Sağlanan finansmanla salımı engellenen emisyon hesaplanmakta ve hem paydaşlara hem de bağımsız bilgi paylaşım platformlarına (CDP, Sürdürülebilirlik Raporu vs.) raporlamaktadır.

Bankamızca finanse edilen yatırımlar, proje değerlendirme raporu ile değerlendirilmektedir. Rapor kapsamında yer alan skorlama sistemine çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi konuları başta olmak üzere diğer sürdürülebilirlik konularını da içeren değerlendirme kriterleri entegre edilmiştir. 2016 yılından itibaren yatırımlarla birlikte firmanın mevcut faaliyetleri de çevresel ve sosyal etki açısından değerlendirilmeye ve skorlanmaya başlanmıştır. Kurumsal sossal sorumluluk değerlendirmesi yapmak üzere 2011 yılında sisteme entegre edilen değerlendirme kriterleri, sürdürülebilirlik konusundaki gelişmeleri de içine alacak biçimde 2016 yılı başında güncellenmiştir.

Kredilendirme süreçlerinde çevresel ve sosyal değerlendirmelerinde mekanizmasının işleyişine dair tespit ve iyileştirme önerileri Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından değerlendirilir ve yürütülür.

Bankamız, uluslararası literatürde çok yüksek risk grubunda kabul edilip yasaklanmış sektörlerdeki projeleri olumsuz olarak değerlendirmektedir.

Halkbank, Türkiye’nin ekonomik büyümesiyle uyumlu olarak artacak enerji ihtiyacının finansmanı amacıyla temin ettiği kaynakları yatırımcılara sunmaktadır. Mevduat yoluyla sağlanan kaynakların yanı sıra Fransız Kalkınma Ajansı, Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarından temin edilmiş yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kredileri özellikle KOBİ ve büyük ölçekli firmaların yatırımları için kullanılmaktadır.

Söz konusu kaynakların kullandırılmasında firmalara yalnızca finansman desteği değil, yatırımların en verimli şekilde gerçekleştirilmesini teminen Halkbank tarafından ücretsiz teknik danışmanlık hizmetleri de sağlanmıştır. Teknik danışmanlık kapsamında enerji verimliliği etüt hizmetleri ve yatırım fizibilite danışmanlığı hizmetleri sertifikalı enerji verimliliği danışmanlığı şirketleri tarafından sunulmuştur. Aynı zamanda Halkbank bünyesinde enerji yöneticisi sertifikasına sahip mühendisler istihdam edilmektedir.

Halihazırda uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kaynaklardan yenilenebilir enerji kapsamında güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biokütle ve atıktan enerji elde edilmesi yatırımları finanse edilmektedir.

Halkbank, uluslararası finans kuruluşları ile sürdürdüğü kredi anlaşmaları çerçevesinde özellikle KOBİ’lere finansman sağlamakta, bu kuruluşlar tarafından kabul edilen uluslararası çevresel ve sosyal prosedürleri alt kredi kullandırımlarında uygulamaktadır. Ayrıca bölgeler arası kalkınmışlık farklarının azaltılması, istihdamın desteklenmesi, yenilikçilik, enerji verimliliği, yenilebilir enerji, çevre kirliliğinin azaltılması gibi yeşil yatırımların desteklenmesi konularında kalkınma hedefleri doğrultusunda kredi kullandırmakta, sonuçları ölçmekte ve kreditörlere raporlamaktadır. Ayrıca bu işbirlikleri çerçevesinde elde edilen bilgi ve deneyimler bankamızın süreçlerinin geliştirilmesinde kullanılmakta, bu deneyimler kredi politikaları ve sürdürülebilirlik uygulamalarına entegre edilmektedir.

Halkbank’ın dahil olduğu bazı kredi programları şunlardır:

Dünya Bankası KOBİ’lerin Finansmana Erişimi, KOBİ ve Büyük İşletmeler Enerji Verimliliği, KOBİ’ler ve Değer Zinciri Finansmanı, Avrupa Yatırım Bankası Küçük İşletmeler,  Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları, Yenilikçi Firma Kredisi ve Risk Paylaşımı Garanti Programı, KOBİ ve Büyük Ölçekli Firmalar ve Enerji Finansmanı, Fransız Kalkınma Ajansı Enerji Kredileri (SUNREF-Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı ve Enerji Finansmanı Programı), Organize Sanayi Bölgeleri ve Çevre Kredisi

2015 yılında çalışmalarına başlanan ve 2016 yılında tamamlanan “Gelir Tahmin Modeli Projesi” kapsamında geliştirilen Bireysel Müşteri Gelir Tahmin Modelleri ile kredi başvurularının günün her saatinde otomatik olarak sonuçlandırılması; kredi limitlerinin belirlenebilmesi ve limit optimizasyonu; yeni müşterilerle daha aktif ve hızlı çalışma imkânının kazanılması; yasal düzenlemelere uyum; kredi başvuru, gelir teyit, tahsis, pazarlama, izleme ve tahsilat süreçlerinde otomatik gelir tahmini ile otomasyonun artırılması; operasyonel maliyetlerin düşürülmesi; operasyonel risklerin azaltılması sağlanmıştır. Proje ile kredilendirme öncesi kredi değerliliğinin ölçülmesi ve kredilendirmede şeffaflık sağlanması amaçlanmıştır.

Ayrıca bu işleyişi destekleyici biçimde Halkbank, kredi tahsis yetkilerini çalışanların yetkinlik ve görev pozisyonu kriterlerine dayanarak vermekte ve pazarlama ile kredi tahsis faaliyetlerini birbirinden bağımsız birimler bünyesinde yönetmektedir.