Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Komiteler

Denetim Komitesi

Halkbank’ta Denetim Komitesi 31.10.2006 tarih ve 34-01 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kurulmuş olup, Denetim Komitesi üyeleri Banka’nın iç denetim, risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlevlerini etkin bir biçimde sürdürmektedir.

Denetim Komitesinin görevleri;

 • İç kontrol ve iç denetim birimleri aracılığıyla iç kontrol sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi,
 • Yönetim Kurulu’nca onaylanan banka iç politika ve uygulama usullerine uyulup uyulmadığının gözetilmesi ve alınması gerekli görülen önlemler konusunda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunulması,
 • Banka’nın iç denetim sisteminin izlenerek değerlendirilmesi,
 • İç denetim biriminin yönetmelik ve iç politikalarla belirlenen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin gözetilmesi, iç denetime ilişkin belirlenen strateji, politika ve programlar ile iç denetim biriminin yapısı ile ilgili iç düzenlemelerin incelenmesi ve uygun görülmesi halinde Yönetim Kurulu’nun onayına sunulması,
 • Banka’nın taşıdığı risklerin tespit ve kontrol edilmesi için gerekli yöntem ve uygulama usullerinin mevcut olup olmadığının değerlendirilmesidir.
 • Ayrıca Banka’nın muhasebe uygulamalarının kanun ve düzenlemeler ile mevzuata uygunluğu yönünde bağımsız denetim kuruluşunun değerlendirmelerinin gözden geçirilmesi, üst düzey yönetim ve bağımsız denetçiler ile birlikte bağımsız denetimin sonuçlarının, bağımsız denetim raporunun ve bağımsız denetçinin tereddüt ettiği diğer konuların çözüme kavuşturulması,
 • Banka’nın sözleşme imzalayacağı bağımsız denetim kuruluşlarının, derecelendirme kuruluşlarının, değerleme kuruluşlarının ve destek hizmeti almak üzere sözleşme imzalayacağı destek hizmeti kuruluşlarının yeterliliğinin, güvenilirliğinin değerlendirilerek sonucunun bir rapor ile Yönetim Kurulu’na sunulması ve hizmet alınması halinde de sözleşme süresince, üç aydan fazla olmamak üzere, düzenli bir şekilde bu işlemlerin tekrarlanması
 • Banka’nın finansal raporlarının gercek ve yansıtılması gereken tum bilgileri kapsayıp kapsamadığının gözetilmesi, tespit edilen hususların ilgili mercilere bildirilmesi,
 • Finansal raporların bankanın mali durumunu, yapılan işlerin sonuclarını ve nakit akımlarını doğru olarak yansıtıp yansıtmadığı, kanun, duzenleme ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda bağımsız denetciler ile görüşülmesi,
 • Altı aylık dönemi aşmamak kaydıyla, dönem icerisinde icra ettiği faaliyetlerinin, sonuçlarının ve görüşlerinin Yönetim Kurulu'na raporlanmasıdır.
Denetim Komitesi Üyeleri;  
Sadık TILTAKBaşkanBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Emin ÖZCANÜyeBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek amacıyla çalışan bir organdır. Kurumsal Yönetim Komitesinin Başkanı, Yönetim Kurulunun belirleyeceği bağımsız bir Yönetim Kurulu Üyesidir. Kurumsal Yönetim Komitesine, başkanın yokluğunda diğer Yönetim Kurulu Üyesi başkanlık eder. Kurumsal Yönetim Komitesi, komite başkanının belirleyeceği gün ve yerde toplanır. Komite toplantılarına, komite başkanının davet edeceği diğer yetkililer de bilgi almak ve/veya görüş bildirmek amacıyla katılabilirler.
 
Komitenin görevleri; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkeleri İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uygun olarak, Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmaları yapmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmaktır.
 
Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de yerine getirir.
 

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri;  
Himmet KARADAĞBaşkanYönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sezai UÇARMAKÜyeYönetim Kurulu Üyesi
Olcay DOĞANÜyeİnsan Kaynakları Grup Başkanı
Yusuf Duran OCAK ÜyeFinansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı
Serdar SÜRERÜyeHazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı(v.)
 Üyeİnsan Kaynakları Daire Başkanı
Osman BEKTAŞÜyeFinansal Muhasebe Daire Başkanı

Operasyonal Risk Komitesi

Bankamızda ve bağlı ortaklıklarımızda gerçekleşen operasyonel risklerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve önlem alınması gereken hususlarda kararların alınması amacıyla oluşturulmuş bir komitedir. Komite Başkanı, İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısıdır. Başkanın yokluğunda Operasyonel İşlemler ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Başkanlık eder. Operasyonel Risk Komitesi, asgari üç ayda bir olmak üzere Komite Başkanının belirleyeceği gün ve saatte toplanır.

Operasyonel Risk Komitesinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları;

 • Bankamızın solo ve konsolide bazda operasyonel risklerini inceler, değerlendirir ve önlem alınması gereken hususlarda kararlar alır.
 • Operasyonel risklerin izlenmesine yönelik olarak oluşturulan operasyonel risk kayıp veri tabanının gerek ulusal ve uluslararası mevzuata gerekse mevzuat dışı gelişmelerden kaynaklı değişimlere uyum sağlayabilmesi amacıyla önerilerde bulunur.
 • Bankamızda ve bağlı ortaklıklarımızda gerçekleşen operasyonel risklerin önlenmesine yönelik olarak komite toplantılarında tutanağa bağlanan kararların uygulanmasından sorumlu birim yöneticilerini belirler.
 • Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş operasyonel risklere ilişkin risk iştahı ve risk limitlerini aşım durumları Operasyonel Risk Komitesince değerlendirilir. Komite, aşıma neden olan operasyonel risklerin nedenlerinin açıklanması için iş birimleri tarafından hazırlanan risk analiz raporlarını değerlendirir ve riskin önlenmesine/transferine/kabulüne yönelik kararların alınmasını sağlar.
 • Operasyonel risk kültürünün yaygınlaştırılmasını teminen gerekli görülen durumlarda Banka personelinin operasyonel risklere yönelik farkındalığının artırılmasını sağlamak amacıyla (Sınıf içi eğitimler, E-eğitim, “Operasyonel Risk Uyarısı” konulu elektronik duyurular, Bankamızın karşılaşabileceği risklere ilişkin “Güvenlik Duyuruları” vb.) önerilerde bulunur.
 • Gerekli görülmesi durumunda, operasyonel risklerin daha sık değerlendirilmesi amacıyla komite başkanının uygun göreceği alt çalışma gruplarını oluşturur.
Operasyonel Risk Komitesi Üyeleri;  
Mehmet Zihni GÜVENERBaşkanİç Sistemler Grup Başkanı
Ergin KAYAÜyeOperasyonel İşlemler ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Ali CEBECİÜyeTeftiş Kurulu Başkanı
Erol ÇELİKÜyeİç Kontrol Daire Başkanı
 ÜyeAltyapı İşletim ve Yönetimi Daire Başkanı
Kamil Enis TUNAÜyeDijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Daire Başkanı
Ali ŞÖNERÜyeHazine Yönetimi Daire Başkanı
Mehmet SEVİMLİÜyeHukuk İşleri Daire Başkanı
 Üyeİnsan Kaynakları Daire Başkanı
Mustafa ERMİŞÜyeDış İşlemler Operasyonları Daire Başkanı (v.)
Uğur Deniz ŞAHİNÜyeHazine Operasyonları Daire Başkanı (v.)
Hüseyin ZEYBEKÜyeKurumsal Mimari ve Ortaklıklar Koordinasyon Daire Başkanı
Erdem ÖZDEMİRÜyeRisk Yönetimi Daire Başkanı
Süleyman Baran KOYUNCUÜyeŞube Operasyonları Daire Başkanı(v.)
Osman KARAARSLANÜyeMerkezi Operasyonlar Daire Başkanı
Olcay ATLIOĞLUÜyeTeknolojik Mimari Yönetimi Daire Başkanı
Elvan ÖZTABAKÜyeUyum Daire Başkanı
Ahmet Cemal ERENÜyeVergi Yönetimi ve Ödemeler Daire Başkanı (v.)
Özlem MEMİŞÜyeYazılım Geliştirme Daire Başkanı
Abdullah GÜRHANÜyeTeftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme-Soruşturma Başkan Yardımcısı
Zeynep DAŞÖZÜyeBireysel Pazarlama Daire Başkanlığı Sigorta Bölüm Müdürü
Ethem ARSLANHANÜyeİnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Etik Uygulamalar ve Disiplin Bölüm Müdürü
Sıla Burcu BAŞAĞAOĞLUÜyeRisk Yönetim Daire Başkanlığı Operasyonel Risk Bölüm Müdürü
Fatma Aydın KHALİLÜyeŞube Operasyonları Daire Başkanlığı Güvenli Bankacılık Operasyonları Bölüm Müdürü

Kredi Komitesi

Yönetim Kurulu’nun kredilerle ilgili olarak vereceği görevleri yerine getirmek üzere, Genel Müdür ile Yönetim Kurulu’nca seçilen ve süre hariç olmak üzere Genel Müdürde aranan şartları taşıyan en az iki Yönetim Kurulu Üyesinden oluşur. Herhangi bir toplantıya katılamayacak Kredi Komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere Genel Müdürde aranan şartları süre hariç olmak üzere taşıyan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından yedek üye seçilir. Banka Kredi Komitesi başkanlığını Genel Müdür yürütmektedir. Genel Müdür’ün bulunmadığı hallerde Kredi Komitesinin diğer asli üyelerinden biri Kredi Komitesine Başkanlık etmektedir. Kredi Komitesi başkanı, Kredi Komitesi faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı yürütülmesinin koordinasyonundan sorumludur. Kredi Komitesi, tüm üyelerin katılımıyla haftada en az bir kez toplanmak zorundadır.

Komitenin görevleri;

 • Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Banka’nın toplam plasman portföyünün büyüklüğü, sektörel, bölgesel ve kredi türüne göre dağılımına ilişkin kredi politikalarını uygulamak,
 • Banka kredi politikaları, portföy ve gerçek/tüzel kişi bazında kredi verme faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik olarak Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak,
 • Kredi portföyünün, genel kabul görmüş kredi risk yönetimi prensipleri dahilinde yönetilmesini sağlamaktır.
 • Kredi komitesi görev ve yetkilerinin bir bölümünü sınır ve kapsamını açıkça belirtmek suretiyle devredebilir, ancak bireysel krediler konusu hariç, diğer kredi türleri konusunda açık kredi işlemlerine ilişkin yetki devrinde bulunamaz, yetkisini devrettiği organın bu konudaki uygulamalarını izlemek ve denetlemekle de görevlidir.
Kredi Komitesi Üyeleri;  
Osman ARSLANBaşkanYönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Sadık TILTAKÜyeBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Emin ÖZCANÜyeBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sezai UÇARMAKYedek ÜyeYönetim Kurulu Üyesi
Mevlüt UYSALYedek ÜyeYönetim Kurulu Üyesi

Aktif Pasif Komitesi (APKO)

Banka varlık ve yükümlülüklerinin yönetimi ile bu kapsamda fon hareketlerine ilişkin politikaların belirlenmesi, banka bilançosunun yönetilmesi için ilgili birimlerce icra edilecek kararların alınması amacıyla oluşturulmuş bir komitedir. Komitenin görevleri; Banka’nın mali yapısı, portföyü, bütçesi, kredi ve mevduat faizleri, para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler ile Banka’daki ve diğer bankalardaki gelişmeleri tartışarak değerlendirmektir. APKO düzenli olarak her hafta, asgari ise ayda en az bir kez, komite başkanının belirleyeceği gün ve yerde toplanır. APKO toplantısı başkan tarafından oluşturulan gündem doğrultusunda çalışmalarına başlar. Komite toplantılarına, komitenin davet edeceği diğer Genel Müdür Yardımcıları ile yetkililer de bilgi almak ve/veya görüş bildirmek amacıyla katılabilirler. Toplantılarda, geçmiş toplantılarda alınan kararlar ve uygulamalar değerlendirilir ve ardından alınması gereken kararlar ve yapılması gereken uygulamalar tespit edilir. Aktif Pasif Komitesi toplantılarının organizasyonu ve toplantıda alınan kararların düzenlenmesi Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Aktif Pasif Komitesi Üyeleri;  
Osman ARSLANBaşkanYönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yalçın MADENCİÜyeKurumsal ve Ticari Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Hasan TUNCAYÜyePerakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
İlhan BÖLÜKBAŞÜyeKredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
Nazmi BAĞDINLIÜyeKredi Politikaları, İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcısı(v.)
Serdar SÜRERÜyeHazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı(v.)
Ergin KAYAÜyeOperasyonel İşlemler ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Yusuf Duran OCAKÜyeFinansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı
Yavuz Selim GÖMLEKSİZÜyeBilgi Teknolojileri Grup Başkanı(v.)
Olcay DOĞANÜyeİnsan Kaynakları Grup Başkanı
Ali CEBECİÜyeTeftiş Kurulu Başkanı
Yalçın KAYAÜyeKurumsal İletişim Daire Başkanı
Erdem ÖZDEMİRÜyeRisk Yönetimi Daire Başkanı

Ücretlendirme Komitesi

Halkbank’ta Ücretlendirme Komitesi 27.12.2011 tarih ve 41-32 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kurulmuş olup, Ücretlendirme Komitesi ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla işlevlerini etkin bir biçimde sürdürmektedir.

Ücretlendirme Komitesi Üyeleri;  
Mehmet Emin ÖZCANBaşkanBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Meltem Taylan AYDINÜyeYönetim Kurulu Üyesi

Sürdürülebilirlik Komitesi

Bankanın sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını koordine etmek amacıyla Banka Yönetim Kuruluna bağlı çalışan bir organdır.

Sürdürülebilirlik Komitesinin Görev ve Yetkileri: 

 • Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Sürdürülebilirlik Politikası”nın takibini ve uygulanmasını yapar, 
 • Bankanın sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını koordine eder ve faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirir.
 • Sürdürülebilirlik konusunda Banka faaliyetlerinin olası olumsuz etkilerini azaltmak için gerekli tespitlerde bulunur, ilgili birimlerle çalışma grupları oluşturur.
 • Bankanın enerji yönetimi usul ve esaslarını belirler. Enerji yönetimine esas elde edilen verilerin sonuçları analiz eder, Banka içinde ilgili birimlerle paylaşarak alınması gereken tedbirler için önerilerde bulunur, gerekli görülen hallerde kamuyu aydınlatıcı platformlara raporlama ve/veya açıklama yapar.
 • Sürdürülebilirlik alanında yasal olan/olmayan durumlarda Banka için uygun altyapıyı hazırlar. Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık bir Banka olarak, kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almak ve endekste devamlılığı sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunur ve buna yönelik Banka içi düzenlemeleri koordine eder.
 • Sürdürülebilirlik alanında Banka genelinde gerçekleştirilen çalışmalar ve eksiklikler ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna görüş ve önerilerini bildirir.
Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeleri;  
Sadık TILTAKBaşkanBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mevlüt UYSALÜyeYönetim Kurulu Üyesi
Nazmi BAĞDINLIÜyeKredi Politikaları, İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcısı (v.)
Yusuf Duran OCAKÜyeFinansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı
Ergin KAYAÜyeOperasyonel İşlemler ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Yavuz Selim GÖMLEKSİZÜyeBilgi Teknolojileri Grup Başkanı (v.)
Olcay DOĞANÜyeİnsan Kaynakları Grup Başkanı
Mehmet Zihni GÜVENERÜyeİç Sistemler Grup Başkanı
Özgür BOZKURTÜyeKredi Süreçleri ve Firma Analiz Daire Başkanı
Semih TUFANÜyeYatırımcı İlişkileri Daire Başkanı (v.)
Onur BİLGİNÜyeUluslararası Bankacılık ve Finansal Kurumlar Daire Başkanı
Süleyman Baran KOYUNCUÜyeŞube Operasyonları Daire Başkanı(v.)
Fatih ŞAHBAZÜyeDestek ve Satınalma Hizmetleri Daire Başkanı (v.)
Mehmet TANRIVERDİÜyeİnşaat Ekspertiz ve Gayrimenkul Yönetimi Daire Başkanı
İbrahim Okan ÇAĞLARÜyeBütçe ve Raporlama Daire Başkanı
Hüseyin ZEYBEKÜyeKurumsal Mimari ve Ortaklıklar Koordinasyon Daire Başkanı
 ÜyeAltyapı İşletim ve Yönetimi Daire Başkanı
 Üyeİnsan Kaynakları Daire Başkanı
Erdem ÖZDEMİRÜyeRisk Yönetimi Daire Başkanı
Yalçın KAYAÜyeKurumsal İletişim Daire Başkanı