V Formasyonu
"V" şeklindeki yükseliş ve ters çevrilmiş "V" şeklindeki düşüşler şeklinde oluşan bu formasyon genellikle çok hızlı hareket etmekte ve bunun sonucu olarak da hızlı hareket eden (dinamik) hisse senetlerinde görülmektedir. Genellikle teşhisinde geç kalındığı için "V" Formasyonları, analizlerde en az yararlanılabilen formasyonlardır.
Fiyatlar hızla yükselmekte ve ara vermeden aynı hızla düşmeye başlamaktadır. Çıkış ve inişlerin zamanının tespiti çok güç olmakta, burada trendlerden veya hareketli ortalamalardan yararlanılabilmektedir. "V" Formasyonları, spekülatif hareket eden hisse senetlerinde görülen formasyonlar olduklarından dolayı uzun vadeli trendlerin dip dönüşlerinde ender olarak görülmekte, orta vadeli trendlerin bitiminde daha sık oluşmaktadırlar. Aynı şekilde çok sayıda hisse senedinden oluşan endekslerde de nadir görülen bir formasyonlardır.

 
VADE
Borçlu olan kitiye borcunu ödemesi için verilen süredir. Bir borç veya senedin ödeme gününe de vade denilmektedir.

 
VADELİ DÖVİZ İŞLEMLERİ
Dövizin gelecekte belirli bir tarihte, sabit bir fiyat üzerinden alınıp satılacağına dair yapılan sözleşmeye dayanan döviz işlemleridir. Vadeli döviz işlemleri genellikle, üç ve altı aylık vadelerle yapılırlar.

 
VADELİ DÖVİZ PİYASASI
Dövizin gelecekte belirli bir tarihte, sabit bir fiyat üzerinden alınıp satılacağına dair sözleşmelerin yapıldığı döviz piyasasıdır.

 
Vadeli İşlem Piyasaları
Standartlaştırılmış vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü, takası bir takas kurumu tarafından garanti edilen ve borsa bünyesinde işleyen piyasalardır.

Vadeli İşlem Sözleşmesi
Sözleşmenin taraflarını bugünden, belirlenen ileri bir tarihte üzerinde anlaşılan fiyattan, standartlaştırılmış kalite ve miktardaki bir malı veya kıymeti alma veya satma yükümlülüğüne sokan sözleşmedir.

VADELİ MEVDUAT
Bankalara belirli bir süre somunda çekilmek şartıyla yatırılan paralardır. Vadeli mevduat kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli olabilir.

 
VADELİ PİYASALAR
Gelecekteki belirli bir tarihte, daha önceden belirlenmiş sabit bir fiyat üzerinden mal ve hizmetlerin alım-satım işlemlerinin yapıldığı piyasalardır.

 
VADESİZ
Bir borcun ödenmesi veya bir alacağın talep edilmesinde belirli bir zaman sınırlamasının bulunmamasıdır.

 
VADESİZ MEVDUAT
Bankalar istenildiği zaman çekilmek üzere yatırılan paralardır. Genellikle vadesi bir yıla kadar olan bankaya yatırılmış paralar, vadesiz mevduat kapsamına girmektedir.

 
Vadeye Kadar Repo
Bu repo türünde anlaşmada belirlenen vadenin bitim tarihi repoya konu olan kıymetin faiz ya da kupon ödeme günüyle aynı olmaktadır.

 
Vadeye Kalan Gün
Bir menkul kıymetin valör tarihinden itfasına kalan gün sayısıdır.

VALÖR
Bankaya yatırılan paraya uygulanacak olan faizin başlama tarihini belirten terimdir. Valör terimi genellikle, kredi işlemlerinde kullanılır. Valör, bankadan çekilen paralarda, paranın çekildiği gün; bankaya yatırılan paralarda ise, takip eden gün olarak kabul edilmektedir.
Sözlük anlamı değer olan bu kelime; piyasada geçerli işlem tarihini (hesaplamalar için kullanılacak değerini) ifade edecek şekilde kullanılmaktadır.

 
VARİDAT
Devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından toplanan kamusal gelirlere verilen addır.

 
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET
İhraçcıların kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacakları veya temellük edecekleri alacaklar karşılığında, ihraç edebilecekleri kıymetli evraktır.

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Bankaların çeşitli alacakları karşılığında ihraç etmiş oldukları menkul kıymetlerin kaydedildiği kalemdir. 1993 ve 1994 yıllarında çok miktarda kullanılan bu enstrüman günümüzde derinliğini kaybetmiş bulunmaktadır.

VARLIK HESAPLARI
İşletmenin bilançosunun aktif kalemini oluşturan hesaplardır. Kasa hesapları, bina ve stok hesapları varlık hesaplarının başlıca kalemleridir.

 
VARLIK VERGİSİ
1942' de İkinci Dünya Savaşı sırasında, aşırı kazançları vergilendirmek için uygulamaya konulan olağanüstü bir servet vergisidir. Matraf, mükelef oranlarının gelişigüzel belirlenmesinden dolayı İkinci Dünya Savaşı sonunda yürürlükten kaldırılmıştır.

 
VASIFLI EMEK
Herhangi bir eğitim görmüş, bilgi ve deneyim gerektiren işlerde çalışabilecek nitelikteki emektir.

 
VASIFSIZ EMEK
Herhangi bir bilgi, eğitim, öğrenime ihtiyacı olmaksızın, bilgi ve deneyim gerektirmeyen işlerde çalışabilecek düşük nitelikteki emektir.

 
VEKALETNAME
Bir kişiye başka bir kişi adına hareket etme yetkisini veren belgedir. Vekaletname, oy kullanma hakkını da tanımaktadır.

 
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
Bedelsiz veya karşılıksız olarak elde edilen servet unsurlarından alınan bir tür servet vergisidir. Kişi miras, vasiyet, vb. yollarla servete sahip olduğunda veraset vergisi; bağış veya başka yollardan servet sahip oluyorsa intikal vergisi ödemek zorundadır.

 
VERGİ BEYANNAMESİ
Beyan ile ilgili vergilerde, vergi mükellefinin kimliği, verginin konusu, miktarı, matrahı gibi vergi hesaplanmasında kullanılan bilgilerdir.

 
VERGİ DAVALARI
Vergi borçlusu ve alacaklısı arasındaki hukuki anlaşmazlıkların adli merciler aracılığıyla çözülmeye çalışılmasıdır.

 
VERGİ İADESİ
İhracatı, üretimi, herhangi bir iktisadi falliyeti teşvik etmek amacıyla önceden alınan verginin bir bölümünün veya tamamının mükellefe geri ödenmesidir.

 
VERGİ İNDİRİMİ
Belirli iktisadi ve sosyal amaçlar çerçevesinde, bazı vergi konularında vergi miktarı veya vergi oranı bakımından yapılan indirimdir.

 
VERGİ İSTİSNASI
Vergilendirilmiş bir kanunun, kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici olarak vergi dışında tutulmasıdır.

 
VERGİ KARNESİ
Gelir vergisi mükellefleri tarafından, mükellefin medeni ve ailevi durumuyla ilgili alınması gerekli olan bilgileri kapsayan belgedir.

 
Vergi Karşılıkları
Vergi Karşılıkları Dönem karı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, gelir vergisi, diğer vergiler ve fonlar bu kaleme kaydedilir. Önceki cari dönemden kesinleşmiş olan vergi ve benzeri kesintiler vadesine kadar bu hesapta kayıtlı tutulur. Aynı zamanda yeni başlamış dönemde tutarlar kesin olmamasına rağmen yapılan hesaplamalar neticesinde tahmini vergi ve benzeri kesintiler tutarı da bu hesapta kayıtlı tutulur. Böylece borçların olması gerektiğinden az, öz sermayenin ise gereğinden fazla gözükmesinin önüne geçilir.

VERGİ KONUSU
Dolaylı veya dolaysız olarak verginin kaynağını oluşturan ekonomik faktörlerdir. Bu konuyu bir mal, sermaye, kıymet ya da muamele oluşturabilir.

 
VERGİ MATRAHI
Vergi matrahı, vergi borcunun hesaplanmasında vergi oranının uygulanabileceği iktisadi veya teknik unsurlardır.

 
VERGİ ORANI
Vergi borcunu hesaplayabilmek için vergi matrahına uygulanan rakamdır. Vergiler, matrahın büyümesiyle oranın yükselmesi halinde artan oranlı vergiler; matrahın küçülmesiyle oranın azalması halinde azalan oranlı vergiler; matrahın değişmemesi halinde de düz oranlı vergiler şeklinde tanımlanırlar.

 
VERGİ POLİTİKASI
Belirli iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşabilmek için, vergilerin miktar ve bileşimlerinde yapılan ayarlamaların tümüdür. Vergi politikasının başlıca amaçları; gelir dağılımındaki dengesizlikleri azaltmak, kamu harcamalarının finansmanını sağlamak, ödemeler dengesi açığını azaltmak, ekonomik kalkınmayı sağlamaktır.

 
Vergi Sonrası Net Dönem Karı
Vergi Sonrası Net Dönem Karı Sigorta şirketlerinin cari dönemde elde ettikleri net karlarının kaydedildiği kalemdir.

Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)
Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) Sigorta şirketlerinin gayrimenkulleri, taşıt araçları ve faaliyetleri ile ilgili ödemeleri gereken vergi, harç ve diğer yükümlülüklerinin kaydedildiği kalemdir.

Vergi ve Harçlar (-)
Vergi ve Harçlar (-) Bankaların gerçekleştirdikleri çeşitli işlemler sonucu oluşan vergi ve vergi benzeri ödemelerin kaydedildiği kalemdir.

Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-)
Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) Mali kar üzerinden yürürlükteki vergi mevzuatları gereği hesaplanan ve vadesi geldiğinde Maliye Bakanlığı’na yatırmak zorunda oldukları vergi tutarıdır.

VERGİ YANSIMASI
Vergi yükünün bazı ekonomik ve yasal imkanlardan yararlanmak suretiyle, kısmen veya tamamen, başkasına ya da başkalarına devredilmesidir. Vergi yansıması, vergiyi ödemekle yükümlü olan kişinin vergi yükünü taşımak istememesinden kaynaklanır.

 
VERGİ YÜKÜ
Vergilerin kişiler üzerinde yarattığı parasal etkidir. Vergi yükü, vergileme yüzünden kişilerin mal varlıklarında meydana gelen azalmayı ifade eder.

VERGİ YÜKÜMLÜSÜ
Hukuki olarak vergi borcu olan kişi veya kurumlardır. Iki çeşit vergi yükümlüsü vardır. Iktisadi anlamda gerçek yükümlü, ödene verginin yükünü taşıyan kişi; kanuni yükümlü ise vergi borcu olan kitidir.

 
Vergi-Dönem Karı Oranı (VDK)
Formül :
 

Not : Gelir - Gider tablosu kalemleri iki yöntemle hesaplanabilir ;
1. Cari dönemler dahilinde
2. Kaydırılmış 12 aylık dönemler dahilinde
 
Birim : Yüzde (%)

Şirketlerin dönem sonlarında elde ettikleri dönem karlarından Maliye Bakanlığının kabul etmiş olduğu gelir ve gider tanımlamasına göre bulunan Mali Kar rakamı üzerinden hesaplanmakta olan Ödenecek Vergi tutarının, şirketlerin dönem sonunda elde etmiş oldukları dönem karı tutarına olan oranıdır.
Bu oran ile şirketlerin elde etmiş oldukları 100 birimlik dönem karı tutarı karşılığında ödemekle yükümlü oldukları vergi tutarı, özellikle sektörler arası kıyaslamada kullanılabilmektedir. Bu oran ile şirketlerin belirli vergi oranları ile kıyaslanma olanağı olmaktadır.

 
Vergi-Net Satışlar Oranı (VNS)
Formül :
 

Not : Gelir - Gider tablosu kalemleri iki yöntemle hesaplanabilir ;
1. Cari dönemler dahilinde
2. Kaydırılmış 12 aylık dönemler dahilinde
 
Birim : Yüzde (%)

Bu oran şirketlerin dönem sonlarında elde ettikleri dönem karlarından Maliye Bakanlığının kabul etmiş olduğu gelir ve gider tanımlamasına göre bulunan mali kar rakamı üzerinden hesaplanmakta olan Ödenecek Vergi tutarının, şirketlerin gerçekleştirmiş oldukları satış miktarına bölünerek bulunur. Şirketlerin faaliyetlerine göre farklılık gösterebilmektedir.
Bu oran ile şirketlerin yapmış oldukları 100 birimlik satış karşılığında ödemekle yükümlü oldukları vergi tutarı, özellikle sektörler arası kıyaslamada kullanılabilmektedir.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, şirketlerin 100 birimlik satış için ödeyecekleri vergi tutarlarının düşük olmasının bir nedeni elde edilen düşük net dönem karı olabilmektedir.

 
VERGİDEN KAÇINMA
Yasalardaki boşluklardan yararlanmak veya vergi borcunun olmasına neden olan olaya sebep olmamak suretiyle, kişilerin vergi yükümlülüğünden kaçınmaları durumudur.

 
VERGİLEME İLKELERİ
Vergilemenin fonksiyonlarının gerçekleşebilmesi için, vergi seçimi ve uygulanması sırasında göz önünde tutulması gereken kurallardır.

 
VERGİLEMENİN FONKSİYONLARI
Vergilemede ulaşılmak istenen amaçlardır. Bunların en önemlisi, kamu giderlerinin karşılanmasıdır. Vergi, devletin ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmasında kullanılan bir politika aracıdır. Vergi, devlete gelir sağlama özelliğine de sahiptir.

 
VERGİNİN KAPİTALİZASYONU
Dayanıklı tüketim mallarının, vergi istisnasından kısmen veya tamamen yararlanması ile değerinden meydana gelen artıştır.

 
Verilen Avanslar
Verilen Avanslar Sipariş edilmiş fakat henüz yatırım ortaklığına ulaşmamış olan maddi olmayan duran varlık niteliğindeki siparişler için ödenmiş bulunan avansların kaydedildiği kalemdir. İlgili siparişler şirkete ulaştığında, sipariş için verilmiş olan avans tutarı bu kalemden eksiltilir ve siparişin kaydedilmiş olduğu kaleme eklenir.
 
Verilen Depozito ve Teminatlar
Verilen Depozito ve Teminatlar Yatırım ortaklıklarının hizmet almak, bir sözleşme yapmak veya mal siparişi vermek için yabancı kişilere, geri almak kaydı ile verdikleri ve depozito veya teminat özelliği taşıyan tutarların kaydedildiği kalemdir.
 
Verilen Sipariş Avansları
Verilen Sipariş Avansları Şirketlerin temin etmeye çalıştıkları stoklar için vermiş oldukları avansların tutarlarının kaydedildiği kalemdir.
 
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) Bankaların diğer bankalar ile yapmış oldukları bankacılık işemlerinden dolayı oluşan, faiz nitelikli olmayan giderlerin (havale ücretleri, akreditif işlemleri, vb.) kaydedildiği kalemdir.
 
VERİMLİLİK
Belirli bir üretim miktarı (çıktı) ile bunu elde etmek için kullanılan faktörler (girdi) arasındaki orandır. Çıktı / Girdi şeklinde ifade edilir. İşgücü verimliliğini de, Toplam İşçilik / Toplam fayda olarak ifade edebiliriz.

 
VERİMSİZ EMEK
İktisadi anlamda hiçbir değeri olmayan bir mal veya hizmetin üretiminde harcanan insan emeğidir.

 
VESAİK KARŞILIĞI ÖDEME
Genellikle dış ticaret işlemlerinde kullanılan, ithalatçının yabancı bir ülkeden yollanan bir mal ile ilgili belgeleri alabilmek için ihracatçının talimat verdiği bankaya malın bedelini ödemesi işlemidir. Mal ile ilgili belgeler ancak bu itlemden sonra teslim edilebilir.

 
VESİKA SİSTEMİ
Tüketim veya üretim için ayrılmış oln malların, zorunlu zamnalrda vesika karşılığı kişi veya işletmelere tahsis edilmesidir.

 
VİRMAN
Bir banka hesabında bulunan fonların, başka bir hesaba aktarılması işlemidir. Bankada hesabı olan müşterilerin hesaplarında bulunan paranın belirli bir miktarını başka bir hesaba aktarmaları için verdikleri ödeme emride virmandır.

 
Volatilite
Bir menkul kıymetin fiyatının veya piyasanın genelinin kısa bir zaman aralığı içinde gösterdiği dalgalanma özelliği olup; oynaklığı yüksek olan bir menkul kıymetin fiyatında hızlı değişim ve aşırı dalgalanma özellikleri görülmektedir.