GARANTİ MEKTUPLARI
Ticarette, karşı tarafa iş yapma konusunda güvence vermek amacıyla verilen mektuplardır. Teminat mektupları ve dış garantiler olarak ikiye ayrılırlar.

 
Garanti ve Kefaletler
Garanti ve Kefaletler Pasiflere kaydedilemeyen fakat bankaları belli bir yükümlülük altına sokan, üçüncü şahıslar ve kuruluşlar lehine verilmiş olan garanti ve kefaletlerin tutarını gösteren kalemdir.

GARANTİSİZ TİCARİ BORÇLAR
Resmi kurumlara verilmit bir garanti veya sigortası bulunmaksızın gerçekleştirilen ithalatta, ithal bedelinin döviz yetersizliğinden dolayı ödenemeyerek oluşan borçlardır.

 
GAYRİ KABİLİ DEVİR AKREDİTİF
Gayri kabili devir akreditif, akreditif lehdarının başka kişilere devrinin mümkün olmadığı akreditif tipidir.

 
GAYRİ KABİLİ RÜCU AKREDİTİF
Gayri kabili rücu akreditif, süresinden önce banka veya müdürün onayı alınmadan değiştirilmesi ve iptali mümkün olmayan akreditiftir. Teyitli ve teyitsiz olarak ikiye ayrılır. Teyitlide ithalatçı, ihracatçı, banka ve muhabir banak sorumluyken; teyitsizde yabancı banka sorumlu değildir.bu tip akreditif, ihracatçı yönünden güvenilirdir.

 
Gayri Nakdi Kredilerden
Gayri Nakdi Kredilerden Bankaların şahıs ve kuruluşlara sağlamış oldukları nakit olmayan krediler (teminat mektupları, vb.) için aldıkları faiz nitelikli olmayan gelirlerin (komisyon geliri) kaydedildiği kalemdir.

Gayri Nakdi Kredilere Verilen (-)
Gayri Nakdi Kredilere Verilen (-) Bankaların diğer mali kuruluşlardan temin ettikleri nakit olmayan krediler (teminat mektupları, vb.) için verdikleri faiz nitelikli olmayan giderlerin (komisyon geliri) kaydedildiği kalemdir.

GAYRİMENKUL MALLAR
Değerini ve niteliğini yitirmeksizin bir yerden başka bir yere götürülemeyen mallardır. Taşınmaz mallar da denilmektedir. Ev, arazi, apartman, gibi malları kapsar.

 
Gayrimenkul Sertifikaları
İhraçcılar tarafından, bedelleri inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen, hamiline yazılı, değerleri birbirine eşit menkul kıymetlerdir.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyler işleten ve buna dayalı projelere yatırım yapan sermaye piyasası kurumlarıdır.

Gayrimenkuller
Gayrimenkuller Gayrimenkuller, sigorta şirketlerinin almış veya yaptırmış oldukları, kullanım süreleri bir yıldan uzun, eskiyebilen, yıpranabilen ve değer kaybına uğrayabilen varlıklarıdır. Gayrimenkuller maliyetlerine göre kaydedilir.

Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-)
Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) Gayrimenkuller birikmiş amortismanı (-), sigorta şirketlerinin almış veya yaptırmış oldukları, kullanım süreleri bir yıldan uzun, eskiyebilen, yıpranabilen ve değer kaybına uğrayabilen varlıkların brüt maliyet değerleri üzerinden vergi kanunlarının tanıdığı bir hak olarak gayrimenkullerde zamanla oluşan yıpranmaların, zamanla değerinde yaptıkları düşüşleri gidermek amacıyla eksiltilen ve gelir tablosuna gider olarak kaydedilen tutarların kaydedildiği kalemdir.

GAYRİSAFİ DEĞİŞİM TİCARET HADLERİ
İthalat miktar endeksinin ihracat miktar endeksine olan oranıdır. Bu oranın artması bize daha çok ithalat yapılabileceğini göstermektedir.

GAYRİSAFİ FAİZ
Sermayenin kullandırılması karşılığında sağlanan vergi öncesi faizdir.

 
GAYRİSAFİ KAR
Belirli bir dönemde gerçekleştirilen net satışlardan, satılan malın maliyetinin çıkartılması suretiyle hesaplanan kardır.

 
GAYRİSAFİ MİLLİ HARCAMA
Bir ülkede belirli bir dönem içinde tüketilen mal ve hizmet miktarıyla gerçekleştirilen yatırımlardır. Bu değerden vasıtalı vergiler düşüldüğünde, ülke harcamaları bulunur.

 
GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA
Bir ülkede belirli bir dönem içinde üretilen son malların değerlerinin ya da katma değerlerinin toplamıdır.

 
GAYRİSAFİ MİLLİ ÜRÜN
Belirli bir dönemde bir ekonomi veya bir firmada yapılan yatırım giderlerinin tümüne verilen addır. Bu harcamalara, eskiyen veya aşınan yatırımlar için yapılan harcamalarda dahildir.

 
GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA(sabit fiyatlarla)
Gayrisafi Milli Hasıla'da meydana gelen değişimleri belirlemek için, belirli bir yılı baz alarak bu yıla göre yapılan hesaplarla bulunan hasıladır.

 
Gecelik Repo
Gecelik repo işlemlerinde, vade bir gündür. Bu tür repo işlemlerinde aksi kararlaştırılmadıkça valör aynı gündür ve nihai takas ertesi gün gerçekleştirilir. Eğer valör cuma günü ise teslimat pazartesi olmakla birlikte, işlem yine gecelik repo kabul edilir. Repo piyasasında en fazla ciroya sahip kalem, gecelik repodur.

 
GEÇİCİ İHRACAT
Bir ürünün nihai bir ürün olabilmesi amacıyla gerekli işlemlerinin gerçekleşmesi için geçici olarak yurtdışına gönderilmesidir.

 
GEÇİCİ KABUL
İhraç edilmek için üretilen bir nihai malın üretimi sırasında kullanılacak girdilerin gümrüksüz olarak ithal edilmesidir.

 
Geçici Vergi
Geçici Vergi Vergi mevzuatların göre ödenen geçici verginin kaydedildiği kalemdir.

Geçici Vergi ve KDV Alacağı
Geçici Vergi ve KDV Alacağı Daha önce ödenmiş olan geçici vergi ve KDV alacağı tutarlarının kaydedildiği kalemdir.

GEÇİNME ENDEKSİ
Fiyatlardaki değişimlerin, kişilerin geçinme imkanlarını ne denli etkilediğini saptamak için hesaplanan endekstir.

 
Geçmiş Yıl Karı
Geçmiş Yıl Karı Geçmiş yıllardan kalan ve nasıl kullanılacağına karar verilmemiş olan karların kaydedildiği kalemdir.

Geçmiş Yıl Karları
Geçmiş Yıl Karları Sigorta şirketlerinin gemiş yıllar karlarından nasıl kullanılacağı kararlaştırılmamış olan tutarların kaydedildiği kalemdir.

Geçmiş Yıl Zararları (-)
Geçmiş Yıl Zararları (-) Sigorta şirketlerinin geçmiş yıllarda mahsup edilmemiş zararlarının kaydedildiği kalemdir.

Geçmiş Yıllar Zararları (-)
Geçmiş Yıllar Zararları (-) Daha önceki yıllarda gerçekleşen ve henüz mahsup edilememiş olan zararların kayıtlı olduğu kalemdir.

Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları Cari dönemde tahsil edilmiş, fakat gelecekteki aylara ait gelirler ile henüz ödenmemiş fakat cari döneme ait giderlerin kaydedildiği kalemdir.

Gelecek Aylara Ait Gelirler
Gelecek Aylara Ait Gelirler Cari dönemde tahsil edilmiş fakat gelecekteki dönemlere ait gelirlerin (peşin tahsil edilmiş kira gelirleri) kaydedildiği kalemdir. Bu gelir tutarları gelecek döneme ait olduklarından, cari dönemde gelir tablosunda gelir olarak kaydedilmez, ilgili döneme kadar bu kalemde alacak olarak bekletilir.

Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkuku
Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkuku Henüz ödenmemiş bulunan, fakat bu döneme ait giderlerin kaydedildiği kalemdir. Bu gider tutarları cari döneme ait olduklarından, cari dönemde gelir tablosuna gider olarak kaydedilir, ödeme gerçekleştiğinde yeniden gider olarak kaydedilmez.

Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları Cari dönemde ödenen gelecekteki dönemlere ait giderler ile, cari dönemde hak edilmiş fakat gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirlerin kaydedildiği kalemdir.

Gelecek Aylara Ait Giderler
Gelecek Aylara Ait Giderler Cari dönemde ödenen gelecek dönemlere ait giderlerin (örneğin, peşin ödenmiş kira giderleri) kaydedildikleri kalemdir. Bu gider tutarları gelecek döneme ait olduklarından, cari dönemde gelir tablosunda gider olarak kaydedilmez, ilgili döneme kadar bu kalemde alacak olarak bekletilir.

Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları Cari dönemde ödenen, bir yıldan daha uzun vadeli giderler ile cari dönemde hak edilmiş fakat bir yıldan daha uzun süre sonra tahsil edilecek olan gelirlerin kaydedildiği kalemdir. Gelecek yıllara ait giderler cari dönemde gelir tablosunda gider olarak kaydedilmez, ilgili döneme kadar bu kalemde alacak olarak bekletilir. Gelir tahakkukları cari döneme ait olduklarından, cari dönemde (tahsil edildikleri dönemde değil) gelir tablosunda gelir olarak kaydedilir, ilgili döneme kadar bu kalemde alacak olarak bekletilir, tahsilat gerçekleştiğinde ilgili tutar bu kalemden düşülür ve Kasa kelemine kaydedilir.

Gelecek Yıllara Ait Giderler
Gelecek Yıllara Ait Giderler Cari dönemde ödenen, bir yıldan daha uzun vadeli giderlerin kaydedildiği kalemdir. Gelecek yıllara ait giderler cari dönemde gelir tablosunda gider olarak kaydedilmez, ilgili döneme kadar bu kalemde alacak olarak bekletilir.

GELİR BÖLÜŞÜMÜ
Ekonomide belirli bir dönem içinde yaratılan gelirin kişi, toplumsal grup ve üretim unsur sahipleri arasında dağıtılmasıdır.

 
GELİR ÇARPANI
Gelirde meydana gelen artışın, otonom giderlerde meydana gelen artışa olan oranıdır.

 
GELİR ETKİSİ
Herhangi bir mal veya hizmet fiyatında gerçekleşen değişimin, ilk olarak tüketici geliri ve daha sonra diğer mal ve hizmet talebine yansımak suretiyle ortaya çıkardığı durumdur.

 
Gelir Ortaklığı Senetleri
Baraj, demiryolu, elektrik santralı, karayolu, köprü, telekomünikasyon sistemleri ile sivil savunma kullanımına yönelik deniz ve hava limanları ile bunlara benzer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlarının gelirlerine, ortak olunması için çıkarılan senetlerdir.

Gelir Tahakkukları
Gelir Tahakkukları Cari dönemde tahakkuk eden fakat gelecek dönemlerde tahsil edilecek gelirlerin (örneğin, tahakkuk etmiş fakat tahsil edilmemiş olan tahvil kupon faizi tutarları) kaydedildikleri kalemdir. Bu gelir tutarları cari döneme ait olduklarından, cari dönemde (tahsil edildikleri dönemde değil) gelir tablosunda gelir olarak kaydedilir, ilgili döneme kadar bu kalemde alacak olarak bekletilir, tahsilat gerçekleştiğinde ilgili tutar bu kalemden düşülür ve Kasa kalemine kaydedilir.

GELİR TİCARET HADLERİ
Gelir ticaret hadleri, net değişim ticaret hadlerinin ihracat hacim endeksi ile çarpımı sonucu bulunur. Bu terim, ithalat kapasitesi endeksi olarakta ifade edilmektedir.

 
GELİR VERGİSİ
Gerçek kişilerin genellikle bir yıl gibi belirli bir dönem içerisinde elde ettikleri net gelirlerden alınan vergidir. Bu vergi alınırken, yükümlünün kişisel veya ailesel pozisyonu gözönüne alınır.

 
Gelir-Gider Tablosu
Kar-zarar tablosu diye de adlandırılan gelir-gider tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya uğradığı dönem net zararını topluca gösteren bir muhasebe raporudur.
Diğer bir ifade ile gelir-gider tablosu, bir şirketin herhangi bir dönemdeki faaliyetlerini cirosundan yola çıkarak açıklayan, çeşitli gelir ve giderlerini eklemek veya çıkarmak yoluyla net karının hesaplanmasını sağlayan, standartlaştırılmış ve SPK mevzuatlarına göre hazırlanan bir tablo olup; şirketin ilgili dönemdeki faaliyetlerinin neticesini öğrenmemizi ve performansı hakkında bilgilenmemizi sağlayan finansal bir rapordur.
Bu konudaki ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

GELİRİN YENİDEN BÖLÜŞÜMÜ
Düşük gelirli kişilerin yaşam standartlarının belirli bir seviyeye çıkması için, yaratılan gelirlerin bir kısmının bu kişilere transfer edilmesidir.

 
GELİRLER POLİTİKASI
İşsizliğin artmasına yol açmaksızın, siyasi otoritenin maaş ve ücretlerin belirli bir seviyenin üzerine çıkmasını engellemeye yönelik uyguladığı politikadır. Bu politika ile enflasyonun kontrolü ve gelirin yeniden dağılımı gerçeklettirilmektedir.

 
GENEL BÜTÇE
Genel bütçe, devleti oluşturan kurum ve kuruluşların bütçelerinin tamamıdır.

 
GENEL DENGE
Bütün ekonomik kesimlerin ve birimlerin yarattığı mal ve hizmetlerin arz, talep ve fiyatlarının birbirleriyle tutarlı olmasıdır.

 
Genel Finans Ortaklıkları
Alacakların temellükü ve bu alacaklar karşılık gösterilerek düzenlenen varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracı ve halka arzı amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır.

Genel Finans Ortaklıkları
Alacakların temellükü ve bu alacaklar karşılık gösterilerek düzenlenen varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracı ve halka arzı amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır.

Genel Gider Paylaşımı
Bir işletmede veya buna benzer bir organizasyon yapısında sözkonusu olan gelir giderlerin paylaşımını ifade etmektedir.

 
Genel Giderler (-)
Genel Giderler (-) Sigorta şirketlerinin faaliyetleri esnasında oluşan faaliyetler ile ilgili giderlerin kaydedildiği kalemdir.

Genel Kredi Karşılığı
Genel Kredi Karşılığı Bankaların kullanmış oldukları kredilerin geri ödemeleri için ayırmak zorunda oldukları karşılıkların kaydedildiği kalemdir.

Genel Yönetim Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-) Sigorta şirketlerinin faaliyetleri esnasındaki ısıtma-aydınlatma, su, haberleşme, kağıt ve kırtasiye, dava ve mahkeme giderleri, vb. giderlerinin kaydedildiği kalemdir.

Genişleme Formasyonu
Genişleme Formasyonları, üç ya da daha fazla fiyat dalgalanmasından oluşan, tepe ve dip noktaları gittikçe genişleyen fiyat hareketleridir. Bu formasyonlar simetrik, artan ve azalan olarak oluşabilmekte; Simetrik Genişleme Formasyonları hem aşağı hem yukarı doğru genişlerken, diğerlerinin alt ya da üst seviyeleri yatay olmakta, bu sebeple de bunlara "Düz Tabanlı" veya "Düz Tavanlı" Genişleme Formasyonları denilmektedir.
Bu formasyonlar, genellikle piyasanın tepelerinde oluşmakta ve devamında düşüş trendi başlamaktadır. Özellikle tepe noktalarında oluşanlar hisselerin el değiştirdiği birer kaçış formasyonu olmaktadır.

 
GEOMETRİK DİZİ
Geometrik dizi, sabit bir oranda artma veya azalma gösteren seridir. Örneğin, 3,9,18,36,72… gibi

 
GEOMETRİK ORTALAMA
Geometrik ortalama, (n) kadar terimin oluşturduğu bir istatistik serisinin, mevcut terimlerin birbirleri ile çarpımlarının (n). Dereceden köküdür.

Gerçek Zamanlı Analiz
Aktif olarak, gerçek zamanlı grafik incelemeleri piyasa profesyonelleri veya yoğun işlem yapan profesyonel yatırımcılar tarafından yapılmaktadır. Borsadan gelen gerçek eş zamanlı bilgiler ile grafikler sürekli güncellenip yatırımlar sürekli monitör edilerek pozisyon açılmakta ve kapatılmaktadır.
Bazı borsaların aktif seans izleme fiyatları yatırımcılara pahalı geldiğinde, yatırımcılar çalışmalarını o borsaların müsade ettikleri bedava gecikmeli bilgiler ile yapmayı tercih edebilmektedirler.

 
Gerçekleşen Fiyat
Halka arz edilen şirkete ait hisse senetlerinin ilk işlem gününde dikkate alınan baz fiyatıdır.

Getiri Endeksleri
Hesaplanmasında hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra şirketlerin ödedikleri kar paylarının da dikkate alındığı endekslerdir.

GIDA VE TARIM TEŞKİLATI
1945'te Kanada'da kurulan teşkilatın amacı, tarım, balıkçılık ve ormancılık konularında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, dünya gıda probleminin çözümü ile ilgili öneriler sunmak ve tarımsal alanda teknik bakımdan yardım sağlamaktır.

 
GİDER
İktisadi bir kuruluşun, mal ve hizmet üretmek, faaliyetini devam ettirebilmek veya bulara sahip olabilmek için para ya da benzeri değerleri elden çıkartmaları olarak ifade edilmektedir.

 
GİDER VERGİLERİ
Servet veya gelirin harcanmasından doalyı alınan vergilerdir. "İktisadi veya hukuki muamele vergileri" ve "genel ve özel gider vergileri" olarak ikiye ayrılmaktadırlar.

 
GIFFEN PARADOKSU
Giffen Paradoksu, bir malın fiyatının artması ile mala olan talebinde artması durumudur.

 
GINI KATSAYISI
Gini katsayısı, Lorenz eğrisi analizinde eşitsizlik ölçüsü olarak kullanılan bir katsayıdır. Eşitsizlik arttıkça, 45 doğrusu ile eğri arasındaki alan da büyür. Gini katsayısı sıfır olduğunda eşitlik sağlanmış olur.

 
GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ
Sağlam bir planlama yapabilmek için, şirketin satın aldığı mal ve hizmet miktarı ile sattığı mal ve hizmetler arasındaki ilişkinin analizinde kullanılan yöntemdir.

 
GİRDİ-ÇIKTI KATSAYISI
Xü=aü.X şeklinde ifade edilen ve girdi- çıktı analizinde yer alan aü katsayısına verilen addır.

 
GİRİŞ VE ÇIKIŞ
Yeni şirketlerin piyasada mevcut bir sanayi dalına katılmaları ve eski şirketlerin ise herhangi bir nedenden dolayı (iflas, tasfiye, vb.) mevcut bir sanayi dalından ayrılmalarıdır.

 
GİZLİ ARTAN ORANLILIK
Bir verginin yapılan bazı indirim ve eklemeler sonucu artan oranlı bir vergi haline gelmesidir.

GİZLİ ENFLASYON
Fiyatların çok yavaş artmasından dolayı, para değerinde meydana gelen düşüşün faiz politikası ile dengelenebildiği enflasyon ortamıdır.

 
GİZLİ FİYAT ARTIŞI
Fiyatların sabit kalmasına rağmen, mal ve hizmetin miktar veya kalitesinde meydana gelen azalmadır. Örneğin ekmeğin fiyatının değişmemesine rağmen boyutunun küçültülmesi gibi.

 
GİZLİ İHTİYAT
Varlıkların değerlerini olduğundan düşük veya borçalrı olduğundan yüksek göstermek yoluyla gizlenen anamaldır. Bu anamal bilançoda görülmez.

 
GİZLİ İŞSİZLİK
Ekonomide çalışıyor görünmesine rağmen, üretime hiçbir katkısı olmayan işçilerin yarattığı durumdur. Genellikle az gelişmiş ülkelerde görülür. Nedeni, sermaye ve organizasyon eksikliğidir.
Bir işyerinde çalışıyor görünmesine rağmen, çalışmasıyla üretimde meydana gelen arışa hiçbir katkısı olmayan işçilerin meydana getirdiği duruma verilen addır. Azgelişmiş ülkelerde, kişileri tam olarak verimli çalıştıracak koşullar bulunmadığından sürekli olarak gizli işsizlik vardır.

 
GİZLİ VERGİ
Gizli vergi, ürünün fiyatına dahil olan vergidir. Katma değer vergisi hariç, tüm dolaylı vergiler gizli vergi kategorisine dahil edilebilir.

 
GÖLGE FİYAT
Gölge fiyat, bir malın belli bir teknoloji içinde, üretim maliyetlerine bağlı olarak oluşan fiyatının piyasadaki fiyatı ile arasındaki farktır.

 
GÖMÜLEME
Gömüleme paranın dolaşımdan çekilerek devimsiz kılınması; herhangi bir harcama veya benzeri bir yatırım yapılmaksızın paranın biriktirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Gömülemenin artması ile, yatırımların finansmanında kullanılacak fonlar azalmış olur.

 
GÖNÜLLÜ İHRACAT KISITLAMALARI
Serbest dış ticaret politikası uygulayan ülkelerin ihracat yapan ülkeden talep ettikleri gönüllü kısıtlamalardır. Bu kısıtlamalar, her iki tarafında rızası ile gerçekleşir.

 
GÖNÜLLÜ İŞSİZLİK
Cari ücret karşılığında çalışmak istememelerinden dolayı işsiz kalanların meydana getirdiği işsizliktir.

 
Göreceli Güç Endeksi
Göreceli Güç Endeksi, piyasalarda yaygın olarak kullanılan bir indikatör olup, hisse senedinin veya endeksin kendi iç gücünü ölçer. Başka bir ifadeyle bu indikatör; hisse senedinin veya endeksin bünyesi içindeki gücünü kendisine göre karşılaştırır.

Görsel Analiz
Yatırım yapılması düşünülen unsurun geçmiş finansal bilgilerinin grafikler yardımıyla yorumlanması yoluyla gelecekteki yönünü ve fiyat oluşumlarını tahmin etmeye çalışan analiz tekniğidir.

GÖRÜLMEYEN EL
Ekonomik sistemin düzeni sağlayan güç olarak kabul edilmektedir. 1776 yılında Adam Smith tarafından ileri sürülmüştür.

 
GÖTÜRÜ VERGİ
Gerçek matrah ve vergi mükellefinin durumu dikkate alınmaksızın, yasal ölçütler çerçevesinde kararlamadan saptanan vergidir.

 
Gözaltı Pazarı
Hisse senetleri borsada işlem gören şirketler ve/veya hisse senetleri işlemleri ile ilgili olarak olağandışı durumların ortaya çıkması durumunda hisse senetlerinin likidite imkanını kesintiye uğratmadan İMKB bünyesinde işlem görebileceği pazardır. Hisse senetleri borsada işlem gören şirketler tarafından kamunun zamanında, tam ve sürekli aydınlatılmasına ve mevcut düzenlemelere uyum konusuna gerekli özenin gösterilmemesi; yatırımcıların haklarının korunması ve kamu yararı gereği hisse senetlerinin borsa kotundan ve/veya ilgili pazardan geçici ya da sürekli çıkarılması sonucunu doğurabilecek gelişmelerin oluşması nedeniyle şirketlerin izleme ve inceleme kapsamına alınması durumları; sürekli gözetim, denetim ve izleme ortamı hisse senetlerinin bu pazarda işlem görmesine neden olabilecek durumlardır.
 
GRESHAM KANUNU
Kötü paranın iyi parayı tedavülden kaldıracağını saptayan yasadır. "Kötü para iyi parayı kovar" şeklinde ifade edilmektedir. Bu kanun, kişilerin değerli parayı piyasadan çekerek saklayacaklarını ve piyasada değersiz para kalacağını anlatmaktadır. Buna göre, gümüş (kötü para) altını (iyi para) dolaşımdan çıkarır.

 
GREV
İşçilerin, bir işkolu veya bir işyerinde haklarını elde etmek için, faaliyeti durdurmak veya işin niteliği çerçevesinde işi önemli ölçüde aksatmak şeklinde kendi aralarında veya bir sendika tarafından alınmış karara uyarak işi bırakmalarıdır.

 
GSMH DEFLATÖRÜ
Ekonomideki tüm mal ve hizmetleri kapsayan ve fiyat seviye ölçütlerinin en anlamlısı olarak kabul edilen fiyat endeks sayısıdır. Cari fiyatlarla GSMH / Sabit fiyatlarla GSMH X 100 şeklinde tanımlanmaktadır.

 
Güç Göstergesi
Belirli bir dönemdeki fiyat değişimini, başka bir dönemdeki fiyat değişimi ile karşılaştırarak ortaya çıkan farkı analiz eden göstergedir.
 
GÜDÜMLÜ EKONOMİ
Güdümlü ekonomi, ekonominin örgütlenmesine ve denetimine üst bir yetke tarafından yön veren ekonomidir. Bu kavram, sosyal ülke ekonomilerinden kapitalist ülke ekonomilerine kadar çeşitli koşullarda kullanılan bir uygulamadır.

 
GÜMRÜK
Bir ülkeye giren ya da ülkeden çıkan her türlü eşyadan alınan vergi, resim veya harçtır. Gümrük kavramı, bu işlemlerin yapıldığı yer içinde kullanılmaktadır.

 
GÜMRÜK BİRLİĞİ
Gümrük birliği, ülkelerin birbirlerinden gümrük vergisi almamak için kurdukları birliktir. Birlik üyesi ülkeler, birlik üyesi olmayan ülkelere tek ve ortak bir gümrük tarifesi uygularlar. Bunun sebebi, birlik ülkelerinin birbirlerine yabancı mal satmalarını önlemektir. Günümüzde en önemli gümrük birliği örneği, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) dur.

GÜMRÜK TARİFELERİ
İthal malların bir ülkeye girişinde hangi matrah ve ne oranda vergi ödeyeceklerini bildiren tarifedir. Gümrük tarifeleri, ilgili ülkeler tarafından saptanır ve malların cinsiyle her malın vergi oranını kapsamaktadır. İki türlü gümrük tarifesi vardır: Anlaşmalı gümrük tarifeleri kendileriyle ticaret anlaşması olan ülkelerden gelen mallar için yapılırken; genel gümrük tarifesi kendileriyle ticaret anlaşması olmayan ülkeler mallarına uygulanan tarifelerdir.

 
GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASI
Cenevre'deki uluslararası bir konferansta imzalanan ve 1948'de yürürlüğe giren uluslararası bir ticaret anlaşmasıdır. Amacı, tercihli ticaret anlaşmalarını önlemek, dış ticaretle ilgili sınırlamaların ortadan kaldırılması ve uluslarası ticaretin serbest bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

 
GÜMRÜK VERGİLERİ
Bir ülkeye giren ithal mallardan veya bir ülkeden çıkan ihraç mallardan alınan vergilerdir. Gümrük vergileri, genellikle ithal mallara uygulanırlar ve değer (ad valorem) ya da fiziksel miktar üzerinden alınırlar. Yerli sanayii korumak için alınanlar ve devlete gelir sağlamak için alınanlar şeklinde ikiye ayrılırlar.

 
GÜMRÜK VERGİSİ İADESİ
Malın gümrük sınırından girişinde alınarak, çıkışında iade edilen vergiye verilen addır.

 
Gün İçi Boşluk
Bir günün kapanışı ile ertesi günün açılışı arasında olmayıp tek bir gün zarfında meydana gelen boşluklardır.
 
Gün İçi Grafik
Genellikle gerçek eş zamanlı, bazı durumlarda ise gecikmeli detaylı borsa bilgileri ile yapılan bu analiz türü piyasa profesyonelleri veya yoğun işlem yapan profesyonel yatırımcılar (trader) tarafından tercih edilmektedir. Gün içi bütün işlemleri dikkate alan bu analiz türü çok kısa zaman dilimleri içinde pozisyon alıp, kapatmak için faydalıdır. Bu analiz türünde zaman dilimleri ay, hafta, gün yerine gün içindeki zaman dilimleri olmaktadır.
 
GÜNEYDOĞU ASYA ULUSLARASI TOPLULUĞU
1967 yılında Malezya, Singapur, Endonezya ve Tayland'ın biraraya gelerek, belirli sanayi dallarında işbirliği yapmak ve bazı temel ürünlerde ortak gümrük tarifesi uygulamak amacıyla kurdukları birliktir.

 
Günlük Grafik
Bu grafiğin üzerinde fiyatı belirleyen işaret bir günlük fiyat hareketini içermektedir.
Günlük grafikler genellikle minör trend veya kısa vadeli trend tespitleri için kullanılmaktadır.

 
GÜNLÜK KUR
Döviz kurunun yetkili bir kurum tarafından her gün belirli bir yöntemle saptanmasıdır.

 
GÜVEN FONU
Uluslararası Para Fonu'nun altın satışlarından elde ettiği geliri az gelişmiş ülkelere transferi esnasında kullanılan fondur.