Ana Sayfa  Bankamız  Sürdürülebilirlik  Kurumsal Yönetişim  Kamuya Karşı Sorumluluklarımız
Bankamızın kamu sermayeli bir finansal kuruluş olması nedeniyle, sektörde özel sermayeli kuruluşların tabi olduğu tüm denetimlere ilaveten, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştay Denetçileri tarafından da sürekli olarak denetime tabi tutulmaktadır.
 
Söz konusu denetim süreçlerinde; kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık esasları çerçevesinde Bankamızın etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak çalışması bağlamında tüm ilgili birimler, yetkililer ve gerektiğinde her düzeydeki personel ile görüşmeler yapılmakta, bilgi, belge ve iş süreçleri incelenmektedir. Herhangi bir bulgu söz konusu olduğunda, öneriler doğrultusunda düzenlemeler uygulamaya alınmaktadır. Bu bağlamda her yıl Sayıştay Başkanlığı tarafından, TBMM KİT komisyonunda ibra edilmesi görüşülmek üzere bir rapor oluşturulmaktadır
 
Yapılan kurum içi risk değerlendirmeleri sonucunda denetim planı kapsamına alınan hizmet birimlerinde yıl içerisinde denetim çalışmaları yapılır ve yapılan çalışmalar neticesinde oluşturulan raporlar üçer aylık dönemlerde denetim komitesine sunulur. Bankamız faaliyetleri görevler ayrılığı çerçevesinde yürütülmekte olup işlem limitleri ve ikili onay mekanizması gibi kontroller ile suistimal ve yolsuzluk gibi olası operasyonel risklerin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bahse konu kontrollerin etkinliği her yıl gerçekleştirilen yönetim beyanı çalışmaları kapsamında ele alınmakta olup çalışma sonuçları bağımsız denetçi ve denetçi aracılığıyla BDDK ile paylaşılmaktadır.