Ana Sayfa  Bankamız  Sürdürülebilirlik  Sürdürülebilir Finans
Çevre Kredileri
Halkbank iklim değişikliği ile mücadele amacıyla çeşitli ürün ve hizmetler sunmaktadır. Sunulan ürünler temel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının ve karbon emisyonunun azaltılmasına dönük yatırımların finansmanına yönelik olmakla birlikte, atık su arıtma tesisleri, ön arıtma tesisleri, çamur kurutma yatırımları, katı atık bertarafı, hava temizleme yatırımları, kötü koku önleyici yatırımlar, zararlı kimyasalların bertarafı gibi yatırımların finansmanını da içermektedir. Bu ürünlerin kredi süresi boyunca yarattığı çevresel etkileri izlenmekte ilgili kreditörlerlere raporlanmaktadır. Çevreye duyarlı yatırımları desteklemek ve öncü olmak politikasıyla Halkbank, kredi portföyü içerisinde çevre dostu yatırımların finansmanının artması için çalışmaktadır. 
 
Halkbank bu ürünlerin desteklenmesi ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda bilinç düzeyinin arttırılması amacıyla ücretsiz danışmanlık hizmetleri sağlamakta, banka personeli ve müşterilerine eğitimler vermektedir. Sağlanan finansmanla salımı engellenen emisyon hesaplanmakta ve hem paydaşlara hem de bağımsız bilgi paylaşım platformlarına (CDP, Sürdürülebilirlik Raporu v.s.) raporlamaktadır. 
 
Çevresel ve Sosyal Risklerin Yönetimi
Bankamızca finanse edilen yatırımlar, proje değerlendirme raporu ile değerlendirilmektedir. Rapor kapsamında yer alan skorlama sistemine çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi konuları başta olmak üzere diğer sürdürülebilirlik konularını da içeren değerlendirme kriterleri entegre edilmiştir.2016 yılından itibaren yatırımlarla birlikte firmanın mevcut faaliyetleri de çevresel ve sosyal etki açısından değerlendirilmeye ve skorlanmaya başlanmıştır. Kurumsal soysal sorumluluk değerlendirmesi yapmak üzere 2011 yılında sisteme entegre edilen değerlendirme kriterleri, sürdürülebilirlik konusundaki gelişmeleri de içerisine alacak biçimde 2016 yılı başında güncellenmiştir.

Kredilendirme süreçlerinde çevresel ve sosyal değerlendirmelerinde mekanizmasının işleyişine dair tespit ve iyileştirme önerileri Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından değerlendirilir ve yürütülür. 
 
Bankamız, uluslararası literatürde çok yüksek risk grubunda kabul edilip yasaklanmış sektörlerdeki projeleri, olumsuz olarak değerlendirmektedir.

Enerji Yatırımlarının Finansmanı
 
Halkbank, Türkiye’nin ekonomik büyümesiyle uyumlu olarak artacak enerji ihtiyacının finansmanı amacıyla temin ettiği kaynakları yatırımcılara sunmaktadır. Mevduat yoluyla sağlanan kaynakların yanı sıra Fransız Kalkınma Ajansı, Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası gibi Uluslararası Finans Kuruluşları’ndan temin edilmiş yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kredileri özellikle KOBİ ve büyük ölçekli firmaların yatırımları için kullanılmaktadır. 

Söz konusu kaynakların kullandırımında firmalara yalnızca finansman desteği değil, yatırımların en verimli şekilde gerçekleştirilmesini teminen Halkbank tarafından ücretsiz teknik danışmanlık hizmetleri de sağlanmaktadır. Teknik danışmanlık kapsamında enerji verimliliği etüt hizmetleri ve yatırım fizibilite danışmanlığı hizmetleri sunulmakta ve bu hizmetler sertifikalı enerji verimliliği danışmanlığı şirketlerince gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda, Halkbank bünyesinde enerji yöneticisi sertifikasına sahip 20 mühendis istihdam edilmektedir.

Halihazırda Uluslararası Finans Kuruluşlarından sağlanan kaynaklardan yenilenebilir enerji kapsamında güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biokütle ve atıktan enerji elde edilmesi yatırımları finanse edilmektedir.
Uluslararası Finans Kuruluşları ile İlişkiler

Halkbank Uluslararası Finans Kuruluşları ile sürdürdüğü kredi anlaşmaları çerçevesinde özellikle KOBİ’lere finansman sağlamakta, bu kuruluşlar tarafından kabul edilen uluslararası çevresel ve sosyal prosedürleri alt kredi kullandırımlarında uygulamaktadır. Ayrıca bölgelerarası kalkınmışlık farklarının azaltılması, istihdamın desteklenmesi, yenilikçilik ve kadın girişimciliğin desteklenmesi gibi kalkınma hedefleri doğrultusunda kredi kullandırımı yapmakta, sonuçları ölçmekte ve kreditörlere raporlamaktadır. Ayrıca bu işbirlikleri çerçevesinde elde edilen bilgi ve deneyimler Bankamız süreçlerinin geliştirilmesinde kullanılmakta, bu deneyimler kredi politikaları ve sürdürülebilirlik uygulamalarına entegre edilmektedir.

Halkbank’ın dahil olduğu bazı kredi programları şunlardır: Dünya Bankası KOBİ’lerin Finansmana Erişimi, KOBİ ve Büyük İşletmeler Enerji Verimliliği, KOBİ’ler ve Değer Zinciri Finansmanı, Avrupa Yatırım Bankası Global Kredileri, Küçük İşletmeler, KOBİ Destek, Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları, Yenilikçi Firma Kredisi ve Risk Paylaşımı Garanti Programı, KOBİ ve Büyük Ölçekli Firmalar ve Enerji Finansmanı, Fransız Kalkınma Ajansı KOBİ Kredileri, Enerji Kredileri (SUNREF-Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı ve Enerji Finansmanı Programı), Organize Sanayi Bölgeleri ve Çevre Kredisi, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası KOBİ Kredi programları
 
Sorumlu Bankacılık

Bankamız bireysel krediler tahsis sürecinin sektör banka uygulamaları paralelinde otomatik bir yapıya kavuşturularak merkezileştirilmesi ile hızlı, doğru ve standart bir değerlendirme/karar süreci geliştirilip sektör pazar payımız ve aktif kalitemizin artırılması amacıyla Eylül/2014 itibariyle Kredi Karar Modülü kullanımına başlanmış, akabinde başlatılan Gelir Tahmin Modeli proje çalışmaları da 2016 yılı 3. Çeyreğinde tamamlanarak uygulamaya geçirilmiştir. Gelir Tahmin Modelinin sisteme entegrasyonu ile birlikte, Alternatif Dağıtım Kanallarından doğrudan kredi kullandırımı yapılması yanı sıra belgelendirebildiği gelirin üstünde gelire sahip müşteri taleplerinin de karşılanarak tahsis limitlerinde artış gerçekleştirilmesi, ayrıca manuel gelir tespiti ile ilgili şube operasyonel iş yükünün azaltılarak pazarlama odaklı çalışmalara hız kazandırılması amaçlanmıştır.

Ayrıca bu işleyişi destekleyici biçimde Halkbank, kredi tahsis yetkilerini çalışanların yetkinlik ve görev pozisyonu kriterlerine dayanarak vermekte ve pazarlama ile kredi tahsis faaliyetlerini birbirinden bağımsız birimler bünyesinde yönetmektedir.

Bireysel krediler tahsilat süreçlerinin uçtan uca yönetilmesini sağlayacak “Tahsilat Yönetim Sistemi” çalışmaları ise Ekim/2016 itibari ile tamamlananarak uygulamaya alınmış olup, Modülle birlikte sorunlu kredi portföyünün müşteri bazlı ve istenilen aksiyonların çok daha hızlı alınarak yönetilebilmesi sağlanmış, böylece sektör ortalamalarının altında bir seyir izleyen Yakın İzleme ve takip rasyolarındaki iyileşme korunarak Bankamız Bireysel kredi aktif kalitesi sürdürülmüştür.